Nyhedsbrev 01 /2014


Året der gik

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har udsendt en lille folder der illustrerer, hvad der har været arbejdet med i året der gik og som belyser nogle af de typer af opgaver, som i særlig grad har præget arbejdet i 2013.

 

Folderen ses her, men den kan også rekvireres ganske gratis i Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ sekretariat på 72 17 00 13 eller pr. e-mail.

 

Folderen bygger på Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ beretning over indsatsen i 2013. Den fulde beretning kan ses her. 
 
Bagest i beretningen findes en række bilag med statistiske oplysninger om besøgsaktiviteten i 2013.
 
I løbet af 2013 er 1136 nye virksomheder og byggepladser blevet kontaktet, og der har været aflagt 1548 besøg i virksomheder og på byggepladser. Det er lidt færre end i 2013, hvor der blev gennemført 1674 besøg.
 
Hertil kommer 256 møder mv. i organisationer, hos leverandører, på skoler og med rådgivere og myndigheder med henblik på undervisning, debatoplæg, erfaringsudveksling, sparring mv.

 

Konsulenterne bliver helt overvejende meget positivt modtaget, og de oplever en stor lydhørhed og vilje til at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor det er praktisk muligt. Dette har medført at besøg affødt af henvendelser direkte fra byggevirksomheder, der har behov for hjælp, fortsat stiger og nu udgør 28 % af besøgsaktiviteten. 58 % af besøgene var opsøgende og 14 % skyldtes henvendelser fra organisationer eller andre.

Der blev arbejdet med to særlige indsatser, hvor forårsindsatsen satte fokus på trafiksikkerhed og efterårsindsatsen satte fokus på unge og nyansatte. Efterårsindsatsen fortsætter gennem første halvår af 2014.

 

Blandt de øvrige fokus-emner er der grund til at fremhæve følgende:

 

·        Arbejdsmiljøorganisationen, hvor der er fulgt op på indsatsen i 2011 om at få virksomhederne til at anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at få systematik i samarbejdet om arbejdsmiljøet, valgt arbejdsmiljørepræsentanter og få inddraget APV i planlægning og tilrettelægning af arbejdet

 

·        Bygherrer, rådgivere og projekterende har stor indflydelse på arbejdsmiljøet på byggepladsen og der har i årets løb været mange kontakter til boligforeninger og kommunale bygherrer og til arkitekt- og ingeniørfirmaer med henblik på at få inddraget hensynet til arbejdsmiljøet allerede fra projektstadiet af byggeprocessen.

  

·        Kemiske problemer især i forbindelse med restaurerings- og nedbrydningsopgaver har også fyldt meget, idet der ofte viser sig problemer med bly, asbest, PCB mv. En stor del af mødeaktiviteten med arbejdsgivere har således også handlet om disse emner.

 

·        Støv er måske et af de farligste problemstillinger i branchen, men desværre et ret overset problem. Der har derfor været stor opmærksomhed omkring støvproblemer, og i 2014 vil støv blive genstand for en særlig indsats.

 

·        Ulykkesfarer vil altid opstå på så foranderlige arbejdspladser som bygge- og anlægspladser: Udfordringen er dels at få virksomhederne til at udvikle rutiner, der indtænker forebyggelse af ulykker, allerede når arbejdet planlægges og tilrettelægges, og dels at lære bygningsarbejderne at håndtere den risiko, som arbejdet indebærer, på en fornuftig måde. Også i 2013 har Byggeriets Arbejdsmiljøbus haft fokus på nedstyrtningsfare især ved tag- og stilladsarbejde, ved anvendelse af løse stiger og på adgangsveje.

 

·       Tunge løft i forbindelse med murerarbejde, stilladsarbejde, gipsplademontage, montering af vinduer og døre har der også i 2013 været arbejdet meget med, og der er gjort en indsats for at få implementeret anvendelsen af tekniske hjælpemidler til montage af vinduer og bygningsplader og til transport af stenhoveder på byggepladserne.

 

·        Udenlandske bygningsarbejdere kan ofte være udsat for særlige farer, og de kan påføre andre bygningsarbejdere en risiko på grund af kommunikationsvanskeligheder og kulturforskelle. Ofte bliver de udenlandske bygningsarbejdere ikke instrueret i brug af arbejdsmiljøforanstaltninger og tekniske hjælpemidler. Jævnligt opstår der samarbejdsproblemer i forhold til udenlandske specialfirmaer, der udfører afgrænsede opgaver på byggepladsen. Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i en række tilfælde hjulpet til med at få etableret AMO (arbejdsmiljøorganisation) for udenlandske bygningsarbejdere og byggevirksomheder og med at få udviklet en byggepladskultur, der fremmer samarbejdet også med de udenlandske bygningsarbejdere og byggevirksomheder.

 

·        I forbindelse med udbedring af skader efter storm- og tordenvejr kan der opstå helt særlige udfordringer for arbejdsmiljøet, dels fordi opgaverne skal udføres hurtigt selv om det kan være vanskeligt at vurdere bygningernes stabilitet efter skaderne, og dels fordi forsikringsselskaberne ofte lægger et stort pres på byggevirksomhederne for at få udført arbejdet så hurtigt og billigt som muligt.

 


 

Arbejdsplanen for 2014

 

Styregruppen for Byggeriets Arbejdsmiljøbus har nu fastlagt arbejdsplanen for Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ virksomhed i 2014. Arbejdsplanen kan ses her.

 

Det fremgår af arbejdsplanen at konsulenterne også i 2014 skal tilstræbe at gennemføre
· 1200 besøg på byggepladser

· 400 besøg i byggevirksomheder

Cirka halvdelen af besøgsaktiviteten skal være opsøgende, selv om andelen af rekvirerede besøg forventes fortsat at være stigende. Det er nemlig vigtigt, at vi kommer ud også til de mindre byggepladser og små byggevirksomheder, som normalt ikke er særligt opsøgende i forhold til arbejdsmiljøspørgsmål.

 

I forbindelse med besøgene vil der blive lagt vægt på udvikling af virksomhedernes egen arbejdsmiljøindsats, så de bliver bedre til at sikre et godt arbejdsmiljø gennem planlægning, samarbejde og fornuftig tilrettelæggelse og instruktion.

Der vil også i år blive gennemført særlige indsatser, hvor konsulenterne selv vil tage initiativ til dialog med virksomhederne i forhold til særligt prioriterede emner.

 

I første halvår er det de unge og nyansattes arbejdsmiljø, der er udpeget som særligt prioriteret emne. Denne indsats er led i den handleplan mod alvorlige ulykker, som byggeriets parter har aftalt med beskæftigelsesministeren og Arbejdstilsynet.

 

I andet halvår vil det blive støv på byggepladsen, der er prioriteret som særligt indsatsområde, idet netop støvbelastningen formentlig er et af de alle alvorligste arbejdsmiljøproblemer i branchen. Det skønnes at støvproblemerne er årsag til at mange hundrede bygningsarbejdere dør før tiden, og at endnu flere bliver så invaliderede at pensionisttilværelsen bliver præget af meget lav livskvalitet.

 

Lige som tidligere år udpeger arbejdsplanen en række fokusområder, hvor Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ konsulenter skal have en særlig opmærksomhed. I år er disse områder især affødt af handleplanen mod alvorlige ulykker. Det drejer sig om følgende områder:
· Sikkerhedskultur for udenlandske bygningsarbejdere.

·  Bygherrers, rådgiveres og projekterendes roller i arbejdsmiljøindsatsen.

·  Nedstyrtningsfare, herunder brug af stiger, arbejdsplatforme, rullestilladser mv.

·  Rundsave og andre farlige skærende værktøjer fx vinkelslibere, knive mv.

·  Oprydning og renholdelse - frem for rod og uorden.

·  Alvorlige ulykker i små og mellemstore murerforretninger og tømrer/snedkervirksomheder.

I begyndelsen af 2014 afsluttes den igangværende eksterne evaluering af Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Evalueringen vil blive fulgt op af en behovsanalyse, som sammen med evalueringen skal være grundlag for en drøftelse mellem parterne om behovet for en justering af det koncept, som Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ virksomhed bygger på. Både evalueringen og behovsanalysen vil blive foretaget af TeamArbejdsliv, der også har stået for de tidligere evalueringer.

 


 

Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel

Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2014

Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.

 

Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede