Nyhedsbrev 02 /2014


Handleplanen mod alvorlige ulykker: ”Knæk ulykkeskurven”

 
Alle organisationerne i bygge- og anlægsbranchen har sammen med beskæftigelsesministeren igangsat en ambitiøs handleplan for at reducere antallet af alvorlige ulykker i branchen.
 

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg får naturligvis en vigtig koordinerende og formidlende rolle i udmøntningen af handleplanen, men Byggeriets Arbejdsmiljøbus er også inddraget i en række af aktiviteterne.
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus er især inddraget i følgende aktiviteter:

·         Opsøgende aktiviteter i virksomheder og på byggepladser med unge og nyansatte

·         Vejledning om sikkerhed og sundhedskultur for udenlandsk arbejdskraft

·         Information til bygherrer, rådgivende og koordinatorer om deres rolle i arbejdsmiljøindsatsen – herunder møder med projekteringsledere

·         Projektet ”Hjælp til små byggevirksomheders arbejdsmiljøarbejde”

·         Informationskampagne om nedstyrtningsfarer, stiger, rundsave, rod og uorden mv. især til tømrer- og snedkerområdet

·         Fokus på alvorlige ulykker i små og mellemstore murerforretninger

 

Se mere om handleplanen i BAT-kartellets lille folder – klik her.

 

 

Unge og nyansatte

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i første halvår af 2014 sat særligt fokus på unge og nyansatte.

 

Den særlige indsats er rettet mod især

·        De mestre, der har lærlinge – og især små virksomheder

·        De svende, der tager sig af lærlinge (de såkaldte ”læresvende”)

·        Unge og nyansatte på byggepladser – uanset om de er i lære

·        Sjakformænd og kolleger til unge og nyansatte på byggepladser

 

Udgangspunktet for indsatsen er, at arbejdsmiljø er en del af den faglige kvalitet og ikke noget man kan ”klistre udenpå” arbejdets udførelse. Derfor skal arbejdsmiljø være en integreret del af oplæringen af de unge både på skolen og på byggepladsen, hvor samspillet med kollegerne er den måske væsentligste kilde til indlæring af arbejdsmiljøadfærd.

 

Derfor er det også vigtigt at de unges arbejde tilrettelægges ud fra deres aktuelle kompetencer, færdigheder og erfaring mv., og det er særdeles vigtigt at ansvaret for instruktion og tilsyn er klart placeret i virksomheden. Samtidig er det vigtigt at mester er synlig og tager hånd om de unge. Husk på at lærlinge altid skal være underkastet ”skærpet tilsyn” uanset deres alder.

 

Gennem indsatsen vil Byggeriets Arbejdsmiljøbus opfordre virksomhederne til at udvikle en lærlingepolitik, der tager højde for de særlige arbejdsmiljømæssige udfordringer omkring unge og nyansatte. Det bør ske i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, og samtidig kan man så overveje hvordan de unge kan få kollegial støtte til at arbejde sikkert gennem fx en mentorordning eller lign. Det vil også være hensigtsmæssigt at virksomheden kvalificerer sine læresvende til opgaven fx gennem AMU-kursus 45917 - klik her og AMU-kursus 40503 - klik her.
 
Konsulenterne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus deltager meget gerne med oplæg på medarbejdermøder eller lærlingemøder i virksomheden.
 

Under besøg på byggepladserne vil konsulenterne være særligt opmærksomme på om der er unge eller lærlinge på pladsen, og hvis det er tilfældet vil de få en dialog i gang om hvordan de unge bliver behandlet, og om hvordan kollegerne kan støtte de unge og nyansatte i at udvikle en god arbejdsmiljøadfærd. Til at sætte gang i den debat blandt kollegerne er der udarbejdet en lille folder, som kan ses her.

 

  

Evalueringen af Byggeriets Arbejdsmiljøbus

 

Flemming Pedersen fra konsulentfirmaet TeamArbejdsliv har nu afsluttet sin tredje evaluering af Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

Den aktuelle evaluering bygger på følgende datakilder:

·         Analyse af konsulenternes oplysninger om deres besøgsaktiviteter i Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ interne database

·         Kvalitative interview med en række personer fra 15 forskellige byggevirksomheder og byggepladser

·         Observationer over fire dage af konsulenternes praksis under besøg på byggepladser og i byggevirksomheder

Evalueringen konkluderer at Byggeriets Arbejdsmiljøbus lever op til sine fire formål:

·         Forbedring af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøindsats

·         Påvirkning af medarbejdere og lederes arbejdsmiljøholdninger og -adfærd

·         Udbrede kendskabet til praktiske, konkrete forebyggelsesmuligheder

·         Deltage i videndeling med Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og andre relevante parter

Evalueringen konkluderer også at Byggeriets Arbejdsmiljøbus lever op til de generelle mål, der fastlægges i de årlige arbejdsplaner:

·         Det samlede antal besøg på byggepladser og i byggevirksomheder

·         Mindst halvdelen af besøgene skal være opsøgende

·         Besøg på byggepladser og i byggevirksomheder skal udgøre mindst 2/3 af alle besøg (de øvrige besøg er  typisk på erhvervsskoler, i organisationer, med arbejdsmiljørådgivere mv.)

Evalueringen fastslår at det er lykkedes for Byggeriets Arbejdsmiljøbus at blive så godt indarbejdet i branchens samlede arbejdsmiljøindsats, at vi nu er anerkendt af alle parter som en vellidt del af branchen.

Det er dejligt for os i Byggeriets Arbejdsmiljøbus at konstatere, at det er evaluators vurdering at konsulenterne anses for at være arbejdsmiljøfagligt dygtige, uvildige, at de kommunikerer forståeligt og har en pragmatisk tilgang, der respekterer ”den virkelige verdens” praktiske udfordringer.

Der er imidlertid også en række punkter, som evaluator mener at vi skal være opmærksomme på i fremtiden:

Selv om det jo meget ofte lykkes at få gennemført konkrete forbedringer - få ”løst problemer” så at sige - så er det fortsat en stor udfordring at indbygge forebyggende rutiner i virksomhedernes procedurer for planlægning og tilrettelægning af arbejdet. Det er formentlig et problem, der også hænger sammen med branchens kultur og traditioner.

Evaluator opfordrer derfor til at arbejde mere med virksomhedsbesøg - specielt såkaldte ”kryds-besøg”, hvor virksomheden mødes både på byggepladser og på hjemmeadressen - idet han kan konstatere, at der er rigtigt gode erfaringer med at samle medarbejderne til møder i virksomheden, hvor blandt andet arbejdsmiljøet kan komme op på den fælles dagsorden, og hvor der kan skabes en tillidsfuld dialog mellem ledelse og medarbejdere.

Evaluator gør også opmærksom på at konsulenterne naturligvis normalt tager udgangspunkt i de konkrete arbejdsmiljøudfordringer, der er på den byggeplads som besøges, men at det kan bevirke at nogle af de mere ”bløde” arbejdsmiljøproblemer, som medarbejderne heller ikke selv er opmærksomme på, måske bliver overset lidt.

Evaluator gør desuden opmærksom på at vi fortsat skal være opmærksomme på balancen mellem ”mange besøg samme sted” og ”få besøg mange steder”, sådan at Byggeriets Arbejdsmiljøbus fortsat kan have den store bredde som ordningen er tiltænkt, og så vi kun går meget detaljeret til værks i forbindelse med problemstillinger, hvor vi kan bruge resultaterne i andre tilsvarende situationer.

Endelig peger evaluator på de pædagogiske udfordringer, der ligger i at motivere byggeledere ”af den gamle skole” og uerfarne koordinatorer, der savner gennemslagskraft på byggepladsen, og i den forbindelse fortsat at udvikle det man kalder for ”den anerkendende tilgang”, så vi undgår at blive opfattet som nogen, der går efter at finde fejl og løfte pegefingre! Byggeriets Arbejdsmiljøbus lægger vægt på at bidrage til en positiv udvikling i virksomhederne og på byggepladserne gennem en tillidsfuld dialog.

Vi er selv meget tilfredse med resultatet af evalueringen og ser frem til resultaterne af den ”behovsanalyse”, som er ved at blive gennemført her i foråret. Til efteråret skal resultaterne af behovsanalysen og evalueringen så danne grundlag for en drøftelse mellem parterne om behovet for eventuelt at justere Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ koncept og arbejdsform.

Evalueringen kan læses her.

Projekt om støtte til små byggevirksomheders arbejdsmiljøindsats

Udgangspunktet for projektet er Forebyggelsesfondens tilbud om forebyggelsespakken ”Vær professionel også når det gælder sikkerhed” – se mere om denne forebyggelsespakke her.

Gennem denne forebyggelsespakke kan mindre tømrer- eller murervirksomheder få op til ca. 80.000 kr. i kompensation til den tid, der anvendes af ledere og medarbejdere til at udvikle en god og forebyggende arbejdsmiljøindsats.

Gennem vores projekt om støtte til små virksomheders arbejdsmiljøarbejde kan virksomheder med 5-19 ansatte, der har fået bevilget forebyggelsespakken, få konsulentbistand til at udvikle og implementere en god forebyggende arbejdsmiljøindsats.

Projektet er finansieret af Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond, og åbner mulighed for at 15 virksomheder kan deltage. Projektet løber frem til sommeren 2015 og virksomhederne inddrages i projektet i fire puljer. Den første pulje på tre virksomheder er nu i fuld gang, og de fire virksomheder i den næste pulje næsten klar til at starte, men vi kunne godt bruge en enkelt murervirksomhed mere.

Murer- og tømrervirksomheder, der ønsker at komme med i projektet, kan henvende sig til projektleder Anders Kabel, Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

Se mere om projektet i flyeren her.


Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel

Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2014

Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.
  

  
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede