Nyhedsbrev 03 /2014


Ny indsats mod støv 
Næsten 70 % af de faglærte danske bygningsarbejdere arbejder med støvende materialer i mere end en fjerdedel af arbejdstiden. Det betyder, at der er en overhængende risiko for at belaste helbredet, hvis man ikke tager forholdsregler i form af åndedrætsværn, korrekt påklædning, udsugning og andre værnemidler. I den forbindelse vurderer de arbejdsmedicinske eksperter, at der hvert år dør mellem 300 og 600 danskere som følge af, at de har været udsat for støv på arbejdspladsen.
 
Derfor har konsulenterne i Byggeriets Arbejdsmiljøbus dette efterår et særligt fokus på støv, og på hvordan støvbelastningen kan mindskes.
 
I forbindelse med byggepladsbesøg, sikkerhedsmøder og den årlige arbejdsmiljødrøftelse, vil virksomhederne blive bedt om at tage stilling til de mulige foranstaltninger, som kan anvendes til at nedbringe belastningen.
 
For at opnå størst mulig praktisk erfaring gennemføres også forsøg med ”støvfrit byggeri” på både en stor byggeplads og i forbindelse med to mindre spjældopgaver.
 
 
Allerede nu er der med stor succes gennemført et forprojekt med ”støvfrit miljø” i Region Sjælland, hvor blandt andet luftrensere er blevet testet i forbindelse med nedrivningsarbejde og andet stærkt støvende arbejde.
 
”Det var virkelig godt at få konstateret, at luftrenserne virker efter hensigten, og at de er effektive,” siger Niels Erik Danielsen, konsulent for Byggeriets Arbejdsmiljøbus på Sjælland.
 
”Det betyder, at vi har de største forhåbninger til at kunne dokumentere effekten og betydningen af at anvende de rigtige hjælpe- og værnemidler, når man vil arbejde støvfrit. Allerede nu er vi i gang med at forberede et større projekt, som både samarbejdspartnere og Arbejdsmedicinsk Klinik udviser positiv interesse for.”
 

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus i fremtiden

Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nuværende projektbeskrivelse udløber med 2014, og der skal derfor lægges en plan for Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ virksomhed i perioden 2015-2020.

 

I forbindelse med Dansk Byggeri og 3F Byggegruppens beslutning om at gøre Byggeriets Arbejdsmiljøbus permanent besluttede man samtidig at gennemføre en behovsanalyse med henblik på netop at få et kvalificeret grundlag for at fastlægge planen for 2015-2020.

 

Behovsanalysen er nu færdiggjort og indgår sammen med evalueringen, der blev omtalt i sidste nyhedsbrev, i styregruppens drøftelser af den fremtidige arbejdsplan.

 

Planen er at det fremtidige grundlag for Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan være fastlagt i løbet af oktober eller november måned.
 

 

Analyse af det fremtidige behov for Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Behovsanalysen er udført af Hans Jørgen Limborg og Flemming Pedersen fra TeamArbejdsliv. Rapporten kan downloades fra vores web-sted - klik her.

 

Rapporten har set på Byggeriets Arbejdsmiljøbus som et virkemiddel i arbejdsmiljøindsatsen i forhold til følgende tre synsvinkler:

  • Udviklingen i boligpolitikken og byggeriet, udvikling af arbejdsmarkedet og arbejdskraftren, udvikling af teknologi og byggemetoder, samt arbejdsmiljøregler og myndighedsindsats
  • Bygge- og anlægsbranchens egen struktur, underbrancher, virksomhedsstruktur, organisationer, BAR Bygge & Anlæg mv.
  • Virksomhedernes ledelses- og samarbejdsforhold, deres egenindsats vedrørende arbejdsmiljø og deres tradition for og evne til at bruge rådgivere og samarbejde om arbejdsmiljøløsninger

 

Rapportens konklusioner og anbefalinger er samlet i tre afsnit:

  • Er Byggeriets Arbejdsmiljøbus fortsat en relevant aktør?
  • Er de virkemidler, som Byggeriets Arbejdsmiljøbus benytter, også hensigtsmæssige fremadrettet?
  • Møder Byggeriets Arbejdsmiljøbus virksomhedernes fremtidige behov?

 

Idet konkurrence-presset øges (nationalt, fra udlandet og fra udenlandsk arbejdskraft) og markedet differentieres og specialiseres yderligere, får arbejdsmiljøet øget betydning som konkurrencefaktor. Det er derfor vigtigt at vilkår og krav er ens, at de kan dokumenteres og at der følges op.  Der vil fortsat være behov for at hæve branchens arbejdsmiljøniveau og dermed institutioner som Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus yder overvejende ekspert-baseret vejledning og når langt fra ud til alle virksomheder og byggepladser. Der er derfor behov for at overveje om spredningen skal øges og om konsulenterne også bør gøre mere for at understøtte virksomhedernes udvikling af deres forebyggende egenindsats i forbindelse med planlægning mv.

 

Målgruppen specialiseres yderligere ift opgaver, kunder og geografi , og det kan derfor være vanskelig at nå til de mere specielle dele af branchen. Det kan derfor overvejes at iværksætte mere målrettet opsøgende indsatser overfor eksempelvis nye virksomheder, udenlandske, de små, de mindre gode mm. Et forslag er også at benytte netværker af små byggevirksomheder, der ofte arbejder sammen, som en mulighed for at udvikle arbejdsmiljøindsatsen.

 

Analysen peger også på at prioriteringen af støtte til bygherrer og projekterende bør overvejes nærmere i forhold til ressourcer og kompetencer, men at udviklingen af samarbejdet med BAR Bygge & Anlægs nye hotline vil være hensigtsmæssig.

 

Der vil i fremtiden være et fortsat og stigende behov for bred formidling af opdateret viden om nye problemer, materialer, hjælpemidler, regler osv.

 

Rapporten peger på at der vil være muligheder for, at Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan bidrage til at udvikle virksomhedernes forebyggende egenindsats gennem samarbejde med de nye yngre ledere, der ønsker en lærende kultur og som gerne vil have hjælp til at implementere nye metoder, teknologier og samarbejdsformer.

 

Hovedkonklusionen kan opsummeres således:

” Bam-bus udfylder en unik rolle i en branche, hvor parterne har taget et progressivt skridt til at oprette ordningen i fællesskab. Behovet for vidensformidling, vejledning og spredning af praksiserfaringer er stort, og hvis Bam-bus fortsat kan udvikle sig fleksibelt i forhold til ændringerne i branchens vilkår, er Bam-bus absolut en relevant aktør i de kommende år.”
 

Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel

Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2014

Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.

 
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede