Nyhedsbrev 04 /2014


Byggeriets Arbejdsmiljøbus 5 år frem

Grundlaget for Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ arbejde er for tiden en projektbeskrivelse, der omfatter perioden 2012 til 2014. Den udløber således med udgangen af i år. Dansk Byggeri og 3F Byggegruppen har derfor her i efteråret haft en række drøftelser om grundlaget for den kommende periode.

 

Parterne er nu blevet enige om en mål- og rammeplan for 2015-2020 samt en finansieringsplan, der indebærer at det økonomiske grundlag for Byggeriets Arbejdsmiljøbus - og dermed mulighederne for eventuelt at udvide aktiviteterne - vil blive vurderet hvert tredje år.

 

Samtidig er det blevet aftalt at vedtægter og forretningsordener skal revideres, så de afspejler at Byggeriets Arbejdsmiljøbus ikke længere er et tidsbegrænset projekt, men en institution i parternes fælles arbejdsmiljøindsats.

 

Den nye mål- og rammeplan er baseret på den behovsanalyse som parterne har foranstaltet gennemført, på den seneste evaluering af Byggeriets Arbejdsmiljøbus, samt på en række anbefalinger, som blev resultatet af et internt udviklingsseminar for Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ personale. Evalueringen er omtalt i nyhedsbrev 02/2014 og behovsanalysen i nyhedsbrev 03/2014.

 

Mål- og rammeplanen er konklusionen på en ganske detaljeret drøftelse af en lang række aspekter af Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ virksomhed. Parterne er imidlertid fortsat enige om de væsentligste elementer i Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ grundlæggende koncept, herunder formål og organisering.

 

Den nye mål- og rammeplan indeholder i forhold til den tidligere projektbeskrivelse en række præciseringer og justeringer, der afspejler branchens aktuelle situation og den erfaring, der er opsamlet gennem Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ første seks års virksomhed. De væsentligste af disse præciseringer og justeringer er nok følgende:

·        Byggeriets Arbejdsmiljøbus skal holde fokus på kerneopgaven - altså den direkte dialog med medarbejdere og ledere på byggepladser og i virksomhederne.

 

·        Byggeriets Arbejdsmiljøbus er parternes fælles formidler af god arbejdsmiljøpraksis og er som sådan et blandt flere elementer i parternes fælles arbejdsmiljøindsats – og dermed ikke den enkelte virksomheds arbejdsmiljørådgiver eller sikkerhedsleder.

 

·        Byggeriets Arbejdsmiljøbus skal styrke indsatsen for at få omsat den konkrete løsning af enkeltstående problemer på byggepladsen til en styrkelse af virksomhedernes systematiske, forebyggende indsats gennem bedre planlægning og instruktion.

 

·        Byggeriets Arbejdsmiljøbus skal ruste sig til bedre at kunne hjælpe udenlandske virksomheder og bygningsarbejdere, der ikke behersker det danske sprog.

 

·        Byggeriets Arbejdsmiljøbus skal bidrage til at virksomhederne bliver bedre til at inddrage den nødvendige arbejdsmiljøfaglige kompetence typisk ved ansættelse af sikkerhedsledere og brug af ekstern arbejdsmiljørådgivning.

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nye mål- og rammeplan for perioden 2015-2020 kan ses her
 

 

Trafiksikkerhed

Rådet for Sikker Trafik har gennem et par år arbejdet for at forbedre trafiksikkerheden for dem, der færdes i trafikken som led i deres arbejde. Byggeriets Arbejdsmiljøbus startede en indsats op om emnet i efteråret 2012 og har siden holdt et vågent øje med trafiksikkerheden i bygge- og anlægsvirksomhederne.

 

I forbindelse med Rådets konference om trafiksikkerhed i erhvervslivet havde Byggeriets Arbejdsmiljøbus den store glæde at blive nomineret til Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pensions erhvervspris.

 

Det blev dog renovationsvirksomheden Renovest I/S, der løb af med prisen, men Byggeriets Arbejdsmiljøbus er meget stolte af nomineringen, som helt bestemt er med til at motivere os til fortsat at holde fokus på trafiksikkerheden.

 

I forbindelse med konferencen præsenterede Rådet for Sikker Trafik en række nye værktøjer, som kan bruges i forbindelse med virksomhedernes indsats for at forbedre trafiksikkerheden:

·        En interaktiv skabelon til trafiksikkerhedspolitik

·        Risikovurdering, hvor medarbejdernes holdning til faremomenter i trafikadfærden kan benchmarkes med sammenlignelige virksomheder

·        Caseregister og vidensbank

 
Hele værktøjskassen kan findes her.
 

  

Støv

Byggeriets Arbejdsmiljøbus er kommet rigtigt godt i gang med støvindsatsen og overalt oplever vi en meget stor interesse for problemstillingen. Det er tilsyneladende et arbejdsmiljøproblem, der godt nok opleves som generende, men som ingen rigtigt tror på, at man kan gøre noget ved.

 

De foreløbige erfaringer tyder på at med en fælles indsats på byggepladsen hvor alle parter – bygherre, mestre, byggeledere og bygningsarbejdere – er parate til hver at yde deres del, så kan der opnås rigtigt gode resultater.

 

De foreløbige erfaringer tyder imidlertid også på en gevaldig mangel på kendskab til de tekniske muligheder, som efterhånd er til rådighed: Gode og lethåndterlige inddækningssystemer, gode udsugningssystemer til stort set alle former for støvende maskiner, luftrensere, gode turbomasker, der også beskytter øjnene mod støv osv.

 

Desuden er der også gjort mange erfaringer om hvordan renholdelse og affaldshåndtering effektivt kan forbedres på byggepladsen – endda uden at det bliver uforholdsmæssigt besværligt for bygningsarbejderne.

 

I forbindelse med indsatsen mod støv er en række byggerier i gang med forsøg med ’støvfri byggeplads’, hvor der er afholdt informationsmøder for alle medarbejdere, hvor den lokale arbejdsmedicinske klinik har foranstaltet lungefunktionstest, hvor en række støvbegrænsende teknikker er blevet afprøvet og hvor renholdelse og affaldsfunktion er sat i system.
 
 
Foto: Informationsmødet om "støvfri byggeplads" på GAPS i Slagelse blev en stor succes.
 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus hjælper meget gerne alle der vil i gang med at reducere støvbelastningen. Da der er meget stor interesse for støvproblematikken, og det er nogle relativt omfattende løsninger, der skal til, forventer Byggeriets Arbejdsmiljøbus at fortsætte støvindsatsen ind i det nye år.

 

Husk at støvbelastningen ikke kun betyder tab af gode leveår for bygningsarbejderne, men også unødigt slid på værktøjer og ringere effektivitet og kvalitet i byggeprocessen.

 

Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel

Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2014

Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.

 
 

 

 
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede