Nyhedsbrev 05 /2014


BAM:IT-projektet: IT og arbejdsmiljø i mellemstore byggevirksomheder
Siden begyndelsen af 2013 har syv danske byggevirksomheder mellem 25 og 50 ansatte fået gennemgået deres arbejdsmiljøsystem, planlægningsrutiner og informationsstrømme med henblik på at opnå en mere rationel udnyttelse af ressourcer, sikre kvaliteten og forbedre arbejdsmiljøet gennem bedre planlægning, styring og medarbejderinddragelse.

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus og IT-rådgivningsvirksomheden BASIT fra Taastrup har i fællesskab gennemført projektet og har analyseret og rådgivet virksomhederne om at forbedre deres arbejde med at holde styr på alle elementerne i byggeprocessen - lige fra tilbudsgivning og projektstyring til endelig overdragelse af byggeriet.

 
Konsulenterne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus og BASIT har taget udgangspunkt i den enkelte virksomheds kultur og rutiner for at opnå den bedst mulige forankring af en god arbejdsmiljøkultur baseret på en høj grad af medarbejderinddragelse og effektiv brug af IT-værktøjer i virksomhederne.

 

Projektet er nu afsluttet og virksomhederne er i fuld gang med at implementere nye IT-løsninger.
 
I stedet for at afslutte projektet med en traditionel slutrapport har vi valgt at udgive en inspirationspjece hvori de deltagende virksomheders udbytte er beskrevet. Se inspirationspjecen her.

 

Projektet var et led i 3F Byggegruppen og Dansk Byggeris fælles indsats for at forbedre kvalitet, arbejdsmiljø, samarbejde og produktivitet i byggebranchen. Projektet har modtaget tilskud fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond.


 
BAM:IT/2: IT og arbejdsmiljø – nu også et tilbud til mindre byggevirksomheder
 

Med udgangspunkt i erfaringerne fra arbejdet med de syv virksomheder i BAM:IT-projektet er BASIT og Byggeriets Arbejdsmiljøbus i fuld gang med at videreudvikle konceptet som et tilbud, der vil være relevant for de fleste virksomheder uanset størrelse.

 

Det er planen at mindst én af konsulenterne i hver af Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ fire regioner skal kunne arbejde med det nye koncept sammen med en af konsulenterne fra BASIT.

 

Det typiske forløb af et sådant BAM:IT-projekt er skitseret i denne lille folder - klik her.

 

Alle virksomheder tilsluttet Byggeriets Arbejdsmiljøbus har mulighed for at benytte sig af dette tilbud, dvs. medlemmer af Dansk Byggeri, Kooperationen, Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening eller Dansk Håndværk.

 

Egenbetalingen for at deltage i et BAM:IT-forløb afhænger af virksomhedens størrelse og behovet for konsulentbistand fx til implementering af nye IT-løsninger. BASIT og Bam-bus afgiver et fast pristilbud inden virksomheden beslutter om den vil iværksætte projektet.

 

Projektets særlige side på Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ websted vil løbende blive opdateret med nye erfaringer fra arbejdet med det nye BAM:IT/2-koncept, lige som man kan læse mere på BASIT’s web-sted.

 

Flere informationer om det nye BAM:IT/2-koncept kan fås ved henvendelse til Byggeriets Arbejdsmiljøbus på: 72 17 00 13, info@bam-bus.dk eller til BASIT på: 20 10 46 90, info@basit.dk.

 

Glædelig jul og godt nytår

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus ønsker alle de mange mestre, ledere, bygningsarbejdere, arbejdsmiljøchefer, koordinatorer og byggeledere, som vi har samarbejdet med i årets løb en rigtigt god jul og et godt nytår. Stort set overalt bliver vi mødt med en positiv interesse for arbejdsmiljøet om end det ofte kan være svært at få alle arbejdsmiljøhensynene tilgodeset, når tidsplanen er presset og tilbuddet har været for billigt.

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus vil også gerne benytte lejligheden til at ønske alle vores andre samarbejdspartnere i organisationerne, BAR Bygge & Anlæg og fagpressen, blandt bygherrer, projekterende, bygherrerådgivere og arbejdsmiljørådgivere samt hos leverandører og udviklere af tekniske hjælpemidler og sikkerhedsudstyr en rigtigt glædelig jul og et godt nyt år med en stor tak for et udviklende samarbejde i 2014.

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan se tilbage på et meget spændende år hvor vi har brugt megen energi på at hjælpe virksomhederne med at sikre unge og nyansatte et godt arbejdsmiljø, og hvor vi har startet en ambitiøs indsats om at begrænse støvbelastningen på byggepladserne, som vil fortsætte i første halvår af 2015. Det er en særdeles vigtig indsats, idet arbejdsmedicinerne skønner at der herhjemme årligt dør mellem 300 og 600 som følge af støvudsættelse i arbejdslivet, og at en stor del af dem formodentlig er blevet udsat for støv i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde.

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus deltager i den omfattende handleplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen ”Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker” som er iværksat som et samarbejde mellem byggeriets parter og Beskæftigelsesministeren. I den forbindelse har Byggeriets Arbejdsmiljøbus rettet en særlig opmærksomhed mod især følgende emner:

·     Sikkerhedskultur for udenlandske bygningsarbejdere.

·     Bygherrers, rådgiveres og projekterendes roller i arbejdsmiljøindsatsen.

·     Nedstyrtningsfare, herunder brug af stiger, arbejdsplatforme, rullestilladser mv.

·     Rundsave og andre farlige skærende værktøjer fx vinkelslibere, knive mv.

·     Oprydning og renholdelse - frem for rod og uorden.

·     Alvorlige ulykker i små og mellemstore murerforretninger og tømrer/snedkervirksomheder.

 

Sammen med TeamArbejdsliv er Byggeriets Arbejdsmiljøbus i fuld gang med et projekt om at støtte arbejdsmiljøindsatsen i tømrer- og murervirksomheder i størrelsesordenen 4-19 medarbejdere. De deltagende virksomheder får gennem projektet konsulentbistand til at få det bedst mulige udbytte af Forebyggelsesfondens forebyggelsespakker: ”Vær professionel – også når det gælder arbejdsmiljøet”.

 

Spændende er også PhD-projektet om muskel- og skelletbesvær og arbejdets organisering, som nu nærmer sig sin afslutning.

 

Endelig er Byggeriets Arbejdsmiljøbus involveret i en række spændende projekter om udvikling af tekniske hjælpemidler, der kan lette de ergonomiske belastninger ved tagarbejde, tagdækning, murerarbejde og gipsmontage, samt et udviklingsprojekt om tool-box møder.

 

2014 blev et skelsættende år for Byggeriets Arbejdsmiljøbus, hvor Dansk Byggeri og 3F Byggegruppen aftalte grundlaget for de næste fem års virksomhed både indholdsmæssigt og økonomisk. I starten af 2015 vil de sidste elementer i aftalen blive færdiggjort, og dermed vil Byggeriets Arbejdsmiljøbus have et godt grundlag for at hjælpe virksomheder og byggepladser med at forbedre deres arbejdsmiljø og forebyggende indsats.
 
Som led i denne afklaring blev Byggeriets Arbejdsmiljøbus evalueret – med et særdeles tilfredsstillende resultat – og der blev gennemført en analyse af bygge- og anlægsbranchens behov for arbejdsmiljøfaglig viden og for en formidlingstjeneste som Byggeriets Arbejdsmiljøbus.
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus har således al mulig grund til at glæde sig til at tage hul på 2015 – et år der kommer til at byde på masser af nye spændende, udfordrende og lærerige opgaver.
 

Vi glæder os meget til det fortsatte samarbejde med jer alle sammen i 2015.
 
Glædelig jul og godt nytår!

 


Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel

Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2014

Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.

 

Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede