Nyhedsbrev 01 /2015


Arbejdsplanen for 2014

Styregruppen for Byggeriets Arbejdsmiljøbus har nu fastlagt arbejdsplanen for Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ virksomhed i 2015. Arbejdsplanen kan ses her.

 

Denne arbejdsplan er den første arbejdsplan, der skal medvirke til at sikre at Byggeriets Arbejdsmiljøbus i løbet af fem år når de mål, der er fastlagt i mål- og rammeplanen for 2015-2020, indenfor de fastlagte rammer. Mål- og rammeplanen kan ses her.

 
Arbejdsplanen lægger derfor vægt på, at Byggeriets Arbejdsmiljøbus i 2015 skal koncentrere sig om vigtigste sine kerneopgaver, nemlig at bidrage til forbedring af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøindsats og til løsning af konkrete arbejdsmiljøspørgsmål gennem praksisnær, dialogbaseret formidling til medarbejdere, ledere, arbejdsgivere og rådgivere på byggepladser og i byggevirksomheder baseret på anbefalinger fra især Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, myndighederne og andre relevante aktører.
 
Mål- og rammeplanen har opprioriteret Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ indsats for at udvikle virksomhedernes systematiske, forebyggende indsats. Derfor skal der i 2015 lægges mere vægt på den direkte virksomhedskontakt, så vidt muligt som led i såkaldt ”krydskontakt”, hvor Byggeriets Arbejdsmiljøbus har kontakt med virksomheden både gennem byggepladsbesøg og virksomhedsbesøg.
 
Måltallene for besøgsaktiviteten er således justeret i forhold til de tidligere år, sådan at Byggeriets Arbejdsmiljøbus i 2015 skal tilstræbe at gennemføre

·    1000 besøg på byggepladser

·    500 besøg i byggevirksomheder

 

Cirka halvdelen af besøgsaktiviteten skal fortsat være opsøgende, selv om andelen af rekvirerede besøg fortsat forventes at være stigende. Det er nemlig vigtigt at konsulenterne kommer ud også til de mindre byggepladser og små byggevirksomheder, som normalt ikke er særligt opsøgende i forhold til arbejdsmiljøspørgsmål.

 

Der vil også i år blive gennemført særlige indsatser, hvor konsulenterne selv vil tage initiativ til dialog med virksomhederne om særligt prioriterede emner.

 

I første halvår vil den indsats mod byggepladsstøv, der blev indledt i efteråret 2014 blive fortsat og videreudviklet, idet netop støvbelastningen formentlig er et af de alle alvorligste arbejdsmiljøproblemer i branchen. Det skønnes at støvproblemerne er årsag til, at mange hundrede bygningsarbejdere dør før tiden, og at endnu flere bliver så invaliderede, at pensionisttilværelsen bliver præget af meget lav livskvalitet.

 

Støvindsatsen er rettet mod

·    Bygherre og rådgiver

·    Byggeleder og koordinator

·    Mestre fx planlægning og valg af metoder og tekniske hjælpemidler

·    Bygningsarbejdere fx anvendelse af tekniske hjælpemidler, udsugning, åndedrætsværn mv.

 

De løsningsmuligheder, der formidles, er blandt andet følgende:

·    Afskærmning af støvende processer, udsugning, frisklufttilførsel og luftrensning

·    Støvsugning, herunder centralsugs-anlæg

·    Rengøring fx særlig serviceentreprise så der bliver ’gjort rent’

·    Affaldsordninger, så det bliver lettere at ’holde rent’ som led i arbejdets udførelse

·    Udsug og vandtåge på maskiner og værktøj

·    Substitution til mindre støvende metoder og materialer

·    Valg af mindst støvende tekniske hjælpemidler eller robotter

·    Rigtigt valg og anvendelse af personlige værnemidler

 

Lige som tidligere år udpeger arbejdsplanen en række yderligere fokusområder, hvor Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ konsulenter skal have en særlig opmærksomhed. Det drejer sig i 2015 om følgende områder:

·    Deltagelse i parternes fælles indsats mod alvorlige ulykker – herunder unge og nyansatte

·    Temperatur og belysning på byggepladsen – i samarbejde med Bygherreforeningen

·    Trafiksikkerhed

·    Planlægning, IT og arbejdsmiljø – opfølgning på BAM:IT-projektet

 

I løbet af 2015 vil en række udviklingsopgaver blive iværksat internt i Byggeriets Arbejdsmiljøbus med henblik på at styrke opgavevaretagelsen i forhold til de opgavetyper, som er blevet opprioriteret i mål- og rammeplanen for 2015-2020. De drejer sig om følgende udviklingsopgaver:

·        Servicering af udenlandske virksomheder og bygningsarbejdere, der ikke behersker dansk sprog.

·        Udvikling af virksomhedernes adgang til arbejdsmiljøfaglig ekspertise, herunder samspillet med kommercielle arbejdsmiljørådgivere.

·        Psykisk arbejdsmiljø – herunder styrkelse af koordinatorens arbejde med at sikre en god samarbejdskultur på tværs af byggepladsen.

·        Udvikling af Bam-bus’ rolle ift. store byggerier – baseret på erfaringer fra de nye, store hospitals- og fængselsbyggerier.

·        Opsamling af erfaringer og udvikling af koncepter til at fremme den forebyggende egenindsats gennem blandt andet udvikling af samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen, bedre medarbejderinddragelse og integrerende APV-rutiner.

·        Opsamling af virksomhedserfaringer med registrering af nærvedulykker og implementering af anvendelsen af nærvedulykker i den forebyggende indsats.
 
Den særlige indsats i efteråret 2015 er endnu ikke fastlagt, men vil formentlig blive valgt blandt disse emner.
 
 

 

   

Ny direktør

 

Anders Kabel har været ansvarlig for opbygning, udvikling og ledelse af Byggeriets Arbejdsmiljøbus siden sommeren 2008, hvor Byggeriets Arbejdsmiljøbus blev planlagt som et tidsbegrænset 3½-årigt projekt med start i september 2008.

Anders Kabel har besluttet at stoppe som direktør for Byggeriets Arbejdsmiljøbus i løbet af sommeren 2015 for at få bedre tid til andre interesser end de arbejdsmæssige.

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus skal derfor have en ny direktør og har indgået et samarbejde med rekrutterings-virksomheden Promando, som har fået til opgave både at vurdere kandidaternes egnethed til jobbet og forsøge at skabe interesse blandt kvalificerede ledere for at blive direktør for Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

 

Se stillingsopslaget på Promandos web-sted her.

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus opfordrer kolleger og samarbejdspartnere til at overveje mulige kandidater og opfordre dem til at læse annoncen og eventuelt kontakte Promando - Jan Tornfeldt eller Anne-Louise Sandby-Møller, mail@promando.dk eller 35 25 40 80 - for en uddybende samtale.

 

Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel

Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2015

Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.
  

Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede