Nyhedsbrev 01/2009


 
Velkommen til Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev
 
Dette er det første nummer af Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ elektroniske nyhedsbrev. Byggeriets Arbejdsmiljø-bus vil fremover tilstræbe at udsende 6-8 nyhedsbreve om året.
 
I nyhedsbrevene vil vi dels orientere generelt om Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ virksomhed og dels bringe omtale af eksempler på vores virksomhed, som kan være til inspiration for andre. Man kan abonnere på nyhedsbrevet ved at tilmelde sig via hjemmesiden. klik her
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus er kommet godt fra start:
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ otte konsulenter er etableret to og to i de fire regioner, Arbejdsmiljøbusserne er blevet udstyret, dekoreret og IT, teleudstyr og den interne organisation er omsider ved at være på plads. Desuden har vi nu fået opbygget en hjemmeside, så det er let at få overblik over, hvad Byggeriets Arbejds-miljøbus kan hjælpe med, og hvordan man kan kontakte os.
 
Konsulenterne har naturligvis her til en start brugt en del tid på at præsentere Arbejdsmiljøbussen og sig selv overfor organisationer, fagskoler, leverandører, arbejdsmiljørådgivere, myndigheder mv. i deres regioner, men de har siden oktober sidste år også været ude at besøge et stort antal byggepladser og efterhånden også en hel del byggevirksomheder.
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ interne aktivitetsregistreringssystem er stadig under opbygning. Foreløbig er der registreret besøg på mere end 170 byggepladser, hvor der er blevet rådgivet om ca. 600 forskellige arbejds-miljøforhold og fundet ca. 110 eksempler på særligt interessante og gode løsninger på arbejds-miljøproblemer.
 
Det generelle billede er, at konsulenterne stort set overalt bliver modtaget meget positivt, og at der er en ganske stor lydhørhed overfor de behov for forbedringer, som bliver påpeget.
 
Konsulenterne møder mange rigtigt flotte byggepladser, hvor der er et godt og professionelt styr på arbejds-miljøforholdene, men desværre møder konsulenterne også jævnligt pladser, hvor det mildest talt er farligt blot at færdes. I mange tilfælde skyldes problemerne, at bygherren og byggeledelsen ikke fra starten har fået planlagt de fælles arbejdsmiljøforanstaltninger ordentligt, og når der er problemer med dem, ja, så begynder hele pladsen ofte at sejle. Typisk er det adgangsveje, stilladser og lifte, belysning og el-forsyning, oprydning og oplagring af materialer, det er galt med.
 
Der er stor forskel på hvor lang tid vores konsulenter bruger på den enkelte virksomhed eller byggeplads, idet vi bruger den tid der er nødvendig for at få arbejdsmiljøet til at fungere i den konkrete situation.
 
Eksempler på opgaver, som Byggeriets Arbejdsmiljøbus har været inddraget i:
 

 
Region Hovedstaden og Bornholm
 
På Amalienborg skulle de høje træpaneler i Frederik VIII’s Palæ slibes. Da malingen er blyholdig, er det støv der frigøres sundhedsskadeligt. Man brugte en båndsliber til arbejdet, men det er en metode der spreder meget støv. Byggeriets Arbejdsmiljøbus arrangerede en demonstration af noget mere velegnet slibeudstyr fra Festool. Entreprenøren har nu indkøbt nogle excentriske slibemaskiner kombineret med det rigtige sug, så støvet stort set fjernes ved kilden. 
 
Den gamle TV-by i Gladsaxe skal indrettes til kontorer, og en stor mængde gipsplader skal fordeles og monteres på fjorten etager. Opsætning af gipsplader er en af de store årsager til nedslidning hvilket har fået firmaet Mountit A/S til at udvikle tekniske hjælpemidler, der væsentligt reducerer sliddet ved transport og montering af plader. Byggeriets Arbejdsmiljøbus fik arrangeret at gipssjakket frit og kvit kunne låne det nye udstyr og afprøve det i praksis. Efter en uge fulgte Byggeriets Arbejdsmiljøbus op på sagen: sjakket syntes godt om den nye arbejdsmetode og ville fremover tænke den ind i deres projekter.
 
Det er en af Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ opgaver at komme helt ud på byggepladsen med den nyeste teknik som kan afhjælpe arbejdsmiljø-problemer. Når man får det nye værktøj i hænderne, er det meget lettere at tage stilling til om det kan bruges. Vi formidler derfor gerne kontakt mellem producenter, materieludlejning og byggevirksomheder.
 

 
Region Sjælland og Lolland-Falster
 
Ved et opsøgende besøg på en byggeplads mødte Arbejdsmiljøbussens konsulent et lille nystartet tømrerfirma med tre ansatte, der lavede tagarbejde på et nyopført hus. Medarbejderne var i gang med at lægte i gavlen uden nogen form for sikring mod nedstyrtning. Et fald fra tagryggen ville betyde et fald på omkring 4 meter.
 
Det var en situation med stor ulykkesrisiko, men hvor virksomheden ikke vidste hvordan man kunne imødegå faren. Vi drøftede arbejdets karakter med virksomhedens medarbejdere og i fællesskab fandt vi frem til, at et sikringssystem fra Combisafe ville være velegnet til det arbejde der skulle udføres, således at både produkti-viteten og arbejdsmiljøet blev tilgodeset. Vi undersøgte hvor sikringssystemet kunne lejes, og allerede dagen efter var sikringssystemet fremme - klar til montering på gavlen – og tagarbejdet kunne så fortsætte uden unødig ulykkesrisiko. 
 

 
 
Der er også virksomheder, der selv kontakter Byggeriets Arbejdsmiljøbus for at få råd og vejledning om konkrete arbejdsmiljøfaglige spørgsmål. Et eksempel er en stor entreprenørvirksomhed fra Sydsjælland, som ville gøre noget mere på arbejdsmiljøområdet. Et møde blev aftalt med de arbejdsmiljøansvarlige som havde forskellige spørgsmål til arbejdsmiljøet, og som ønskede at indarbejde en bedre systematik. Det endte med at virksomheden ville bruge sin arbejdspladsvurdering og medarbejderudviklingssamtaler som grundlag for en mere systematisk planlægning af arbejdsmiljøet.
 
De lokale organisationer er også kommet på banen i forhold til Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Den østsjællandske afdeling af Dansk Byggeri har nedsat et arbejdsmiljøudvalg, som snart afholder et medlemsmøde med vores lokale konsulenter, hvor Byggeriets Arbejdsmiljøbus vil blive præsenteret for medlemmerne.
 

 
Region Syddanmark
 
På et netværksmøde i Dansk Byggeri & TRÆ Fyn, var Byggeriets Arbejdsmiljøbus inviteret til at holde oplæg. På mødet deltog over 30 mestre og der var en meget stor spørge- og diskussionslyst. Efter mødet spurgte en murermester fra Ringe, om der var mulighed for at trække på Arbejdsmiljøbussen, idet han var med i et projekt, hvor han var både bygherre og udførende entreprenør.
 
Få dage efter blev der afholdt et møde på byggepladsen, hvor også tømremesterens samarbejdspartner var til stede. Projektet omfatter opførelsen af 38 lavenergi rækkehuse. Pladsen blev gennemgået i fællesskab, og ved et efterfølgende møde, hvor også sikkerhedsrepræsentanten deltog, blev det aftalt at man går i gang med at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) ved hjælp af Branchearbejdsmiljørådets (BAR-BA) skabelon.
 
Der blev drøftet regler for tagarbejde, orienterings- og arbejdsbelysning, adgangsveje, stilladsregler, inddæk-ning af råhus og arbejdspladsvurdering (APV). Selv om pladsen var rimelig pæn, blev der aftalt nogle forbed-ringer af arbejdsmiljøforholdene, og der var enighed om at begge virksomheder burde revidere deres APV`er. Både murer og tømrer ville derfor gå deres APV`er igennem med udgangspunkt i BAR-BA`s tjekliste og vende tilbage, når dette arbejde er gjort. 
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus er blevet inviteret til at følge arbejdet på pladsen i hele byggeperioden hvilket viser en interesse for at forbedre arbejdsmiljøet og gøre det mere sikkert og attraktivt at gå på arbejde på bygge-pladsen.
 

 
Region Nord- og Midtjylland
 
Ved et besøg på en byggeplads i Lystrup var en tagdækker i færd med at brænde dampspærre på beton-dækket/taget. Der er tale om et byggeri af 45 boliger i to plan med fladt tag. Tagdækkeren anvendte stiger, som var alt for korte, og der var ingen rækværk – en container blev anvendt for at kunne komme op på taget! Arbejdsmiljøforholdene blev drøftet med tagdækkeren og der blev aftalt et nyt besøg for at sættes fælles fokus på arbejdsmiljøproblemerne.
 
Ved næste besøg tre uger senere, kunne det noteres at tagdækkeren havde fortalt om hændelsesforløbet. Virksomhedslederen havde allerede taget fat i arbejds-miljøproblemet og drøftet det med alle sine med-arbejdere, med henblik på at forbedre arbejdsmiljøindsatsen. Virksomheden fandt det vigtigt, at vores konsulent havde sat fokus på det forbyggende arbejde, og ville inden længe gøre brug af Byggeriets Arbejdsmiljøbus ved et medarbejdermøde.
 
 

 
Ved et efterfølgende byggepladsbesøg var fire tagdækker i gang, og nu kunne det noteres, at man have fulgt
anbefalingerne i BAR-BA’s vejledning om tagdækning mv
  
Gennem flere måneder var en byggeplads i Vestjylland, hvor der bygges nogle luksussommerhuse i 4 mio. kr. klassen, kørt mere og mere af sporet både arbejdsmiljø- og kvalitetsmæssigt: Der var store mangler i for-bindelse med adgangsveje, belysning, byggestrøm, velfærdsforanstaltninger og ikke mindst ved det indbyrdes samarbejde på byggepladsen.
 
På baggrund af et godt samspil mellem 3F Holstebro, bygherren, Byggeriets Arbejdsmiljøbus og murer-afdelingen fra Herning Tekniske Skole starter otte nye murerlærlinge og deres instruktør på pladsen med at forbedre både arbejdsmiljø, sikkerhed og kvalitet. Der afholdes et skurmøde med en fælles drøftelse med Arbejdsmiljøbussen og der foretages en besigtigelse af forholdene på byggepladsen.

 
 

 
Der kom fokus på arbejdsmiljøet, og hele gruppen af lærlinge ser nu med stor forventning frem til at starte på det næste hus, hvor de skal opføre et 215 m2 stort sommerhus på med swimmingpool, spabad mv. helt fra fundamenthøjde.
 

 
Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2009
Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede