Nyhedsbrev 02/2009


 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus' aktiviteter
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus har nu besøgt 260 byggepladser og 235 byggevirksomheder og derudover haft 125 møder med organisationer, erhvervsskoler, arbejdsmiljørådgivere, leverandører mv.
 
I forbindelse med besøgene på byggepladserne er der igangsat ca. 850 forbedringer af konkrete arbejdsmiljø-forhold og i forbindelse med besøgene i byggevirksomhederne, er der igangsat mere end 200 forbedringer af sikkerhedsarbejdet, APV, personaleuddannelse mv.
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus er i øjeblikket i fuld gang med at udvikle søgefunktionerne i det system som vi in-ternt registrerer i. I næste nyhedsbrev håber vi, at kunne vise hvilke arbejdsmiljøemner, der især er problemer med, og hvilke typer af arbejdsmiljøforhold, som Byggeriets Arbejdsmiljøbus' besøg især medfører forbedringer af.
 

  
Region Hovedstaden og Bornholm
 
Nedstyrtningsfare
 
Et tømrersjak skulle montere træelementer i forbindelse med opførelsen af en sportshal. Det var ikke sjakkets normale arbejdsområde og tømrerformanden var lidt usikker vedrørende faldsikring ved montage af tagkasset-ter.
 
Gennem TIB fik han kontakt til Byggeriets Arbejdsmiljøbus, der aflagde byggepladsen besøg. Konsulenten gen-nemgik sammen med formanden og bygningsarbejderne branchevejledningen ”Montage af træelementer”. Samtidig blev der talt om vigtigheden af at udarbejde en APV for opgaven, at afholde opstartsmøde, at fastlæg-ge en fornuftig montageplan, at sikre mod nedstyrtning og om kravene til anhugning, rækværker m.m.
 
På grund af en fremsynet og dygtig formand er elementerne nu monteret under sikre arbejdsforhold til gavn for kollegaer, virksomhed og bygherre. Ved henvendelse til Byggeriets Arbejdsmiljøbus sætter man selv dagsor-denen alt efter behovet her og nu. I dette tilfælde er der forhåbentlig skabt grundlag for et fremtidigt samarbej-de.
 


Region Sjælland og Lolland-Falster
 
Støjreducerende savklinger
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus har besøgt virksomheden Hellco Tools ApS som producerer støjreducerende klinger til skæring i alle former for natursten og beton.
 
Mødet kom i stand efter besøg på en entreprenørvirksomhed, som havde positive erfaringer med at anvende de støjreducerende klinger. Entreprenørvirksomheden var i gang med en opgave, som krævede mellem 35.000 og 40.000 skæringer i granitsten. En stor del af disse skæringer var med klinger på op til 900 mm. Efter virksom-heden var begyndt at bruge støjreducerende klinger vurderede medarbejderne, at støjen var blevet reduceret til det halve.
 
Hellco Tools direktør Bo Jensen fortalte at virksomheden havde startet med de støjreducerende klinger for 10 år siden, men at det først var indenfor de senere år, der rigtig var kommet efterspørgsel på dem. Prisforskellen på de almindelige og de støjdæmpende klinger er lille, og op til klinger på 600 mm er prisen næsten den sam-me.

Støjdæmpningen sker ved at der lægges en kobberplade imellem stålklingerne som en slags sandwich. Denne sandwich-konstruktion opsluger de høje toner ved skæring. Stambladet bliver blødere på de støjdæmpende klinger på grund af kobberpladen, men kan dog genbruges, når segmenterne er slidt af.
 
I forhold til helståls klinger reducerer de støjdæmpende klinger støjen med 5-10 dB(A). Det opfatter ørerne som en halvering af støjen, men lydenergien - og dermed risikoen for høreskader - reduceres til omkring en fjerdedel. For de teknisk interesserede: klik her
 
Det er derfor en rigtigt god idé at skifte over til støjdæmpende klinger - også af hensyn til byggepladsens nabo-er og bygherrens rennomé. Hellco Tool anbefalede dog, at de støjreducerende klinger kun bruges på stationære maskiner - ikke på håndholdte.
 
Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)
 
Plan for sikkerhed og sundhed er kommet mere med i Byggeriets Arbejdsmiljøbus' arbejde. Vi støder ofte på PSS'er, der er af så ringe kvalitet, at de stort set ikke kan bruges til noget fornuftigt på byggepladsen. 
 
I en række tilfælde har vi set at PSS'en simpelthen blot er en PSS fra en tidligere byggeplads, hvor adresser og navne blot er rettet til. Den forholder sig derfor ikke til de konkrete forhold på den pågældende byggeplads, som den netop skulle tage hånd om. Derfor kan den slet ikke bruges som det vigtige værktøj til at styre ar-bejdsmiljøforholdene med, som den bør være.
 
Det er Byggeriets Arbejdsmiljøbus' erfaring, at det er uhyre vanskeligt at få styr på sikkerheden i fællesområ-derne på byggepladsen når først byggeriet er startet og PSS'en ikke er ordentlig.
 
Pr. 1. januar 2009 skal sikkerhedskoordinatoren inddrages allerede i projekteringsfasen. Her er det vigtigt, at der kommer en reel inddragelse af arbejdsmiljøet i projekteringsfasen. De nye regler åbner mulighed for at få en langt bedre sammenhæng mellem projekteringen af byggeriet og arbejdsmiljøet på byggepladsen - anvend disse muligheder til gavn for både byggeriets kvalitet og arbejdsmiljøet på byggepladsen.
 


Region Syddanmark
 
Fra spørgsmål om ergonomi til støjreduktion
 
På en byggeplads, hvor et større kontorhus var under opførelse, ville projektlederen gerne deltage i en sikker-hedsrundering sammen med Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Bygningen var blevet lukket inden materialerne var kommet på plads, så han havde en række spørgsmål om håndtering af gipsplader med kran indvendig i byg-ningen. Vi drøftede reglerne for brug af kran og behovet for certifikater og nåede i fællesskab frem til en hold-bar løsning. Under sikkerhedsronderingen blev der desuden drøftet bredde på stilladser, hvor der kun skulle ske montage, men ikke oplagres materialer og brug af rullestillads i stedet for arbejde fra stige.
 
Efter nogen tid besøgte Byggeriets Arbejdsmiljøbus igen byggepladsen. I mellemtiden havde Arbejdstilsynet af-lagt pladsen besøg og havde givet påbud om støj i fællesarealer, fordi der var blevet anvendt vinkelsliber til at tilpasse kabelbakker og i en sådan bygning, med åbne planer og lukket atriumgård i midten, forplanter støjen sig til hele bygningen.
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus prøvede, at finde en anvendelig løsning på problemet ved at undersøge andre mu-ligheder for støjsvage metoder til at klippe eller skære i kabelbakker. Vi kontaktede leverandøren af kabelbak-kerne og flere firmaer, der sælger værktøj til ”profilklipning”, uden at finde en egnet erstatning til den meget støjende vinkelsliber. Bakkerne har en godstykkelse der umuliggør at de lydsvage metoder, der normalt anven-des når man tildanner eller afkorter fx stålregler eller ventilationskanaler.
 
I mangel af en holdbar teknisk løsning til at nedbringe støjen ved kilden blev løsningen i det konkrete tilfælde, at man ved hjælp af lydbatts konstruerede et særligt ”støjområde”, hvor skæringen kunne foregå. På den måde blev kun en mand (med høreværn) berørt af støjen .
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus arbejder videre på at finde en god teknisk løsning. Hvis nogen af læserne kender en støjsvag metode til afkortning af kabelbakker af stål, er man mere end velkomne til at kontakte Byggeriets Arbejdsmiljøbus' sekretariat.
 

 
Region Nord- og Midtjylland
 
Udenlandske bygningsarbejdere
 
Det er ikke ualmindeligt at møde udenlandske bygningsarbejdere fra fx Tyskland, Polen, Ungarn, Letland mv., der arbejder med livet som indsats, enten fordi de har fået for dårlig instruktion eller fordi sprogbarrieren har været for stor mellem arbejdsgiveren og bygningsarbejderne.
 
I Århus bymidte mødte Byggeriets Arbejdsmiljøbus nogle polske bygningsarbejdere, der var i gang med en total renovering af en ejendom på 4 etager, hvor de havde lavet stiger af taglægter for at kommer fra den ene etage til den anden. Deres danske arbejdsgiver havde ikke kendskab til disse stiger, fordi man ikke førte det nødvendige tilsyn med arbejdets udførelse og havde altså heller ikke sikret sig, at der var velegnede stiger til rådighed.
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus konstaterer jævnligt, at udenlandske bygningsarbejdere ikke anvender personlige værnemidler eller bruger el-værktøj forkert. Ofte skyldes det, at de udenlandske bygningsarbejdere er tilbage-holdende med at bede om at få de nødvendige værnemidler eller få instruktion om arbejdets udførsel. Det stil-ler særlige krav til tilrettelægningen af arbejdet.
 
Der er kun en vej for de firmaer som har valgt at ansætte udenlandsk arbejdskraft:
 
  • omhyggelig planlægning og tilrettelægning af arbejdet
  • sikring af at instruktionerne om arbejdets udførelse er forstået 
  • et effektivt tilsyn som opfølgning

For at sikre sig mod misforståelser på grund af sprogbarrierer, er det ofte hensigtsmæssigt at oversætte alle instruktioner og anvisninger om betjening mv. af redskaber, el-værktøj, tekniske hjælpemidler, værnemidler mv. til de sprog, som bygningsarbejderne er fortrolige med.
 
Der opstår også let problemer med kommunikationen i det daglige arbejde på byggepladsen, fordi de dansk-talende og de fremmedsprogede bygningsarbejdere ikke kan forstå hinanden. Det kan indebære en stor sikker-hedsrisiko, fordi situationen på en byggeplads hele tiden forandrer sig. Det er derfor vigtigt, at alle på bygge-pladsen er fortrolige med hvem der kan formidle informationer mellem de dansktalende og de fremmedsproge-de bygningsarbejdere.
 
 
Adgangsveje og sikkerhedskultur
 
"Hvor der er vilje - er der vej ". Her tænker vi på en god og stabil kørevej ud til et spændende byggeri på en opdæmmet halvø i Struer havneområde.
 
Første gang Byggeriets Arbejdsmiljøbus besøgte pladsen var der nogle problemer med netop kørevejene, men efter et godt skurmøde gav sikkerhedsrepræsentanten og formanden udtryk for, at de ville gøre en indsats for at få rettet op på forholdene. 
 
Efter skurmødet på byggepladsen besøgte vi hjemmevirksomheden og fik en konstruktiv drøftelse med bygge-lederne om firmaets APV, arbejdsmiljøpolitik og deres brug af plan for sikkerhed og sundhed både generelt og på byggepladsen ved Struer Havn.
 
En god uges tid efter var Byggeriets Arbejdsmiljøbus igen på besøg på byggepladsen og denne gang var der rigtigt godt styr på kørevejene - til trods for det dårlige vejr i februar måned.  
 
Konsulenten foretog sammen med formanden en sikkerhedsgennemgang af hele byggeriet, og alt var nu helt i top - også belysning, stillads, opgangsfelter, vinter- og velfærdsforanstaltninger for de ansatte.
 
Ved isætning af vinduer blev der således anvendt mobilkran, som ved hjælp af sugekopper styrer vinduet ind på plads, så tunge manuelle løft blev undgået. Der var endvidere lavet nogle meget flotte trappeopgange inde i bygningen med fine rækværker og god plads til at personer kunne medbringe materialer mv.
 
En rigtig solstråle historie 

                                               

 

 
Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2009
Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.
 
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede