Nyhedsbrev 01/2010


 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus i 2010

Byggeriets Arbejdsmiljøbus arbejdsplan for 2010 er nu godkendt af styregruppen.

Arbejdsplanen fastholder linjen fra sidste år, men i 2010 vil Byggeriets Arbejdsmiljøbus

  • være mere opmærksom på de knap så synlige byggeprocesser, som der har vist sig en tendens til at overse – det drejer sig dels om de tidlige stadier i byggeprocessen og dels visse færdiggørelsesarbejder. Desuden vil nogle mere specielle delområder få mere opmærksomhed: stenhuggerier, industriel pro-duktion, teknisk isolering, gulvlægning, nedbrydning, industrilakerere, materieludlejning, asfalt og vejarbejde.
  • tilstræbe at skabe bedre sammenhæng mellem besøg på byggepladser og virksomhedsbesøg, så erfaringerne fra byggepladsbesøg kan bruges som udgangspunkt for en drøftelse af virksomhedens forebyggende arbejdsmiljøindsats. I den forbindelse skal virksomhedens sikkerhedskultur gøres til genstand for en dialog om sammenhæng mellem planlægning, sikkerhedsorganisation, valg af sikkerhedsrepræsentanter, instruktion og tilsyn, medarbejderuddannelse og samarbejde i øvrigt.
  • lægge mere vægt på også mere ”bløde” arbejdsmiljøforhold som fx belysning, træk og kulde, ”tonen” i virksomheden og mobning mv., uddannelse, kørselspolitik, medarbejderudvikling og på organiseringen af samarbejde og planlægning, herunder valg af sikkerhedsrepræsentanter.
  • sætte fokus på arbejdsmiljøet i forbindelse med spjældarbejde på små og kortvarige arbejdspladser, fx reparationsarbejder i private hjem.

Arbejdsplan 2010 kan læses her.

Rapport 2009 er også blevet godkendt af styregruppen og den kan læses her.

Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening (DIB)
DIB’s medlemsvirksomheder og deres medarbejdere er nu blevet tilsluttet Byggeriets Arbejdsmiljøbus.
DIB er en brancheforening for ca. 50 virksomheder, der udfører teknisk isolering fx akustikregulering, brandisolering, frysehusisolering, isolering af rørinstallationer og ventilationsanlæg. DIB er medlem af DI - organisation for erhvervslivet. Se mere om DIB her. DIB står bag den særlige Oplysnings- og Kontrolordning for Teknisk Isolering, som har til formål at sikre, at teknisk isoleringsarbejde udføres korrekt.
Idet teknisk isolering er en ret speciel del af byggeriet er Peter Orby udpeget som specialkonsulent i forhold til faggruppen. De øvrige konsulenter vil dog også rådgive isoleringsfirmaerne, når de møder dem på bygge-pladserne. De typiske arbejdsmiljøproblemer drejer sig om almindeligt byggepladsstøv, mineraluldsstøv, tunge løft, lime, arbejdsstillinger og pladsforhold samt nedbrydning af fortidens isoleringsmaterialer.
 
Foto: Venligst udlånt af Isover a/s
 

Støjindsats
Byggeriets Arbejdsmiljøbus deltager i Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlægs indsats for at få dæmpet støjen på byggepladserne. Se mere om branchearbejdsmiljørådets kampagne her.
Støjindsatsen løber frem til forsommeren 2010. I denne periode vil konsulenterne fra Byggeriets Arbejdsmiljø-bus være særligt opmærksomme på støjproblematikken og især mulighederne for at nedbringe støjbelast-ningen gennem bedre planlægning af byggeriet og organisering og indretning af byggepladsen. Konsulenterne har alle en støjmåler, som bruges til at illustrere hvor højt støjniveauet er.
De foreløbige erfaringer viser at opmærksomheden overfor støj er overraskende lav – man vænner sig tilsyneladende til støjen og skruer bare lidt mere op for radioen! Desuden er det overraskende for bygnings-arbejderne, hvor lidt støjen aftager med afstanden til støjkilden i et råhus med hårde overflader.
Ud over de velkendte støjkilder som borehamre, slagboremaskiner, sømpistoler og lign. har det vist sig at udbredelsen af batteridrevet værktøj – især vinkelslibere – har medført at en række støjende arbejdsopgaver nu udføres direkte på arbejdsstedet og ikke udenfor på fx et særligt indrettet skæreområde. Det gælder fx afkortning af stålregler og kabelbakker og medfører en stor støjbelastning af alle de omkringstående bygningsarbejdere.
Desuden har det overrasket os at tagdækkernes gasbrændere, sprøjtestøbemaskiner, betontransportbånd, kompressorer og varmekanoner larmer så meget som det ofte er tilfældet. Vi støder jævnligt på varmekanoner som støjer temmelig meget, og der findes nogle alternative varmekanoner som ikke støjer ret meget.
Denne gamle varmekanon ligger på 102 db
Denne varmluftskanon holder sig lige under 80 db
Der er ingen vej uden om at organisere arbejdet under hensyntagen til de støjende processer, så de bliver adskilt enten tidsmæssigt eller rumligt i fra andre byggeprocesser. Desuden kan det i mange situationer være hensigtsmæssigt at indrette midlertidige støjhuse på hensigtsmæssige steder, så de støjende processer kan finde sted uden gene for andre.

Stående gulvlægning

Dansk Byggeris gulvsektion og Forbundet TIB har igangsat en kampagne for at få efteruddannet gulvlæggerne, så de kan udføre en række gulvlægningsopgaver i opretstående stilling i stedet for at skulle ligge på knæ.

I forbindelse med denne kampagne har Byggeriets Arbejdsmiljøbus besøgt en stor del af branchens virk-somheder, hvor konsulenterne har drøftet de store arbejdsmiljømæssige fordele ved stående gulvlægning og gjort virksomheder og medarbejdere opmærksom på de aktuelle efteruddannelsesmuligheder. Desuden har konsulenterne haft mulighed for at fremvise det særligt udviklede værktøj, som udleveres til svendene i forbindelse med 2-dages kurserne.

Yderligere information om værktøjet kan hentes her.


Informationsmøde i Ringsted

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i samarbejde med Arbejdstilsynet afholdt informationsmøde for bygge- og anlægsbranchen i Vestsjælland. Over 70 deltagere havde fundet vej til Ringsted. Der var velkomst ved Tilsynscenterchef Ole Honoré. Han fortalte om Arbejdstilsynets nye initiativer:

  • Dialogmøderne for byggepladser af en vis størrelse. Arbejdstilsynet vil afholde ca. 5-10 af disse møder om ugen.
  • Nålestiks aktioner, hvor der udvælges et geografisk større område f.eks. Slagelse, hvor de tilsynsførende så udelukkende kigger på f.eks. nedstyrtningsfare.

Derefter fortalte tilsynschef Jens S. Lauritsen om den særlige indsats om ergonomi og psykisk arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen. Der er en politisk målsætning om at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, men der er en overhyppighed af langtidssyge og førtidspensionister i byggebranchen. Derfor kigger Arbejdstilsynet især på tunge løft, håndtering af stilladsdele, gipsplader, vinduespartier, opmuring under tagudhæng og løft af radiatorer. Når det handler om psykisk arbejdsmiljø har Arbejdstilsynet fokus på tidspres, mobning, ulykkesrisiko og traumatiske hændelser.

Den efterfølgende pause blev benyttet til at fremvise forskellige tekniske hjælpemidler fra Glaslift, Smartlift, Mountit, Smartclip, Teco-Tech og Procurator.

Efter pausen fortalte centerjurist Carsten Frigaard om den vigtige men vanskelige planlægning - samarbejdet mellem bygherre, rådgivere og projekterende og de udførende og deres ansatte. Han forklarede hvornår bygherrer, projekterende og byggevirksomheder kan få påbud fra Arbejdstilsynet og henviste til Branchearbejdsmiljørådets faktablad om bygherrens ansvar og pligter klik her.

Det sidste oplæg omhandlede Vinterforanstaltninger og det var tilsynsførende Poul Jønsson der sørgede for det. Han startede med at henvise til At-vejledning D.2.11 om Vinterinddækning af råhuse, stilladser m.m. klik her. Han fremhævede, at arbejde som udføres over længere tid, skal foregå i egnede bygninger, skure eller telte, som skal være velbelyste, gerne med dagslys.

Vinterforanstaltninger og færdselsforhold

I vinterens løb er vi jævnligt stødt ind i problemer som følge af manglende inddækning af stilladser og råhuse, dårlige adgangsveje, manglende belysning mv. Vi er imidlertid også stødt nogle byggepladser, som har gjort en stor indsats for at løse disse typer af problemer.
Adgangsveje:
Enemærke & Petersen udbygger gymnasiet i Ringsted – Campus Ringsted. Vejen til byggepladsen fra offentlig vej slår et knæk og gående trafik skal krydse kørende trafik, ved indgangen til byggepladsen. Adgangsveje er tydeligt adskilt og skiltet.
Vinterforanstaltninger:
To bygningsarbejdere er startet i kælder etage på en 4 etager høj bygning i Ikast by, med at ”fræse” gamle fuger ud. Et godt solidt og inddækket stillads sikrer et tilfredsstillende arbejdsmiljø hvor sne, regn og blæst ikke stopper arbejdet. Inddækningen er opbygget sådan at der stadigvæk kan trænge dagslys og frisk luft ind til gavn for håndværkerne.
 
På TEKO center Herning har Brunsgaard A/S opstillet et super godt vinter-inddækket stillads til gavn for de murer, der skal renovere hele facaden. En god og gennemtænkt vinterinddækning sikrer arbejdsmiljøet for de ansatte i hele renoveringsperioden.
Boligselskabet i Silkeborg og Hovedentreprenør Hoffmann har lagt stor vægt på at sikre et godt arbejdsmiljø for alle håndværksgrupper i forbindelse med et 3 års renoverings projekt af de mange boligblokke i Silkeborg by. Alle stilladser er inddækket og sikrer at arbejdet med facaderenovering og udskiftning af vinduer kan fungere godt hele året rundt.


Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2010 
 
Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.

Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede