Nyhedsbrev 02/2010


 

Dansk Håndværk  

Dansk Håndværks medlemsvirksomheder og deres medarbejdere er nu blevet tilsluttet Byggeriets Arbejds-miljøbus. Dansk Håndværk hed tidligere Danske Snedker- og Tømrermestre, DST. 

Dansk Håndværk er en arbejdsgiverforening for små og mellemstore virksomheder inden for byggeri, håndv-ærk, træindustri og dermed beslægtede områder. Medlemsvirksomhederne har i alt ca. 1600 ansatte. Derud over har en række virksomheder tiltrådt Dansk Håndværks overenskomst med TIB og 3F - de har tilsammen ca. 500 ansatte.

Dansk Håndværk er tilsluttet Byggeriets Arbejdsmiljøbus på en lidt speciel måde, idet konsulenterne fra arbejdsmiljøbussen især skal servicere Dansk Håndværks medlemsvirksomheder på byggepladserne, medens serviceringen af virksomhederne på deres hjemmeadresse primært skal varetages af Dansk Håndværks egen arbejdsmiljøkonsulent. Der er derfor etableret et tæt samarbejde mellem Byggeriets arbejdsmiljøbus og Dansk Håndværks arbejdsmiljøkonsulent.

Se mere om Dansk Håndværk på dst-mestre.dk


Støjindsatsen

I de kommende uger er der rigtig meget fokus på støj i arbejdsmiljøet: Arbejdsmiljørådet bringer små spots om problematikken i TV (se amr.dk), TV-magasinet ”Hav det godt” med håndboldveteranen Marianne Florman satte i udsendelse nr. 14 fokus på høreskader, og et stort antal lokalradioer bringer for tiden en udsendelse om støj på byggepladserne, som Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og Byggeriets Arbejdsmiljøbus har bidraget til.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus vil også være særlig opmærksom på støjproblematikken og hjælper meget gerne virksomhederne med at nedbringe støjen gennem bedre planlægning, adfærd og valg af maskiner og værktøj.

 
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus har gode erfaringer med fx at anvende
 • Profilsaks eller pladesakse i stedet for vinkelsliber til afkortning af stållægter til gipsvægge.
 • Teleskop stållægter eller lægter på mål i stedet for at afkorte stållægter til gipsvægge.
 • Lyddæmpende klinger til skæremaskiner til belægning og murerarbejde.
 • Elektriske pladesakse i stedet for vinkelsliber til afkortning af spirorør.
 • Gitterkabelbakker der kan tilpasses med saks i stedet for plade kabelbakker.
 • Fjernbetjente pladevibratorer til belægningsarbejde.
 • Fjernbetjente mejselhamre til nedbrydning.
 • Støjhuse, støjskærme eller særlige arbejdssteder for at isolere støjende processer.
 • Planlægning så støjende processer foregår, når der ikke er andre til stede.
 • Skru ned for radioen!

Desuden er det en god idé at være omhyggelig med at vælge værktøj og maskiner, der støjer mindst muligt. Byggeriets Arbejdsmiljøbus har konstateret stor forskel på hvor meget brænderhoveder til tagdækning, vameblæsere til udtørring, kompressorer til trykluft mm. støjer.

Husk at blot en reduktion på 3 dB(A) betyder en halvering af støjpåvirkningen og dermed risikoen for at få en høreskade.
Se også Branchearbejdsmiljørådets støjportal klik her og 3F's billedserie klik her.


Besøg på hjemmevirksomheder

Byggeriets Arbejdsmiljøbus er her i foråret begyndt at gennemføre flere besøg på byggevirksomhedernes hjemmeadresser, sådan som der lægges op til i arbejdsplanen. Formålet er at få en dialog i gang med virk-somhederne om mulighederne for at forebygge arbejdsmiljøproblemer på byggepladserne gennem bedre planlægning, instruktion, samarbejde og personaleuddannelse.

I forbindelse med virksomhedsbesøgene i de mindre virksomheder bliver et hovedemne meget ofte arbejds-pladsvurdering (APV):

 • Hvordan kan man arbejde med APV som et element i virksomhedens planlægning?
 • Hvordan kan man arbejde med en generel APV for virksomheden og arbejdsprocesvurderinger for de konkrete opgaver på byggepladsen, som er arbejdsmiljømæssigt problematiske?

Et andet hovedemne er sikkerhedsorganisationen:

 • Er der valgt nogen sikkerhedsrepræsentant?
 • Hvordan kan sikkerhedsrepræsentanten komme til at fungere til gavn for både virksomhedens ledelse og medarbejdere?

Også samarbejde og trivsel og det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden er ofte genstand for en god dialog:

 • Pas på mobning især af nyansatte, lærlinge og udlændinge – selv om mobningen er venligt ment kan mobbeofret ofte føle sig meget generet: En god tone i virksomheden vil være til gavn for alle.
 • Udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er ikke kun til gavn for arbejdsmiljøet: Ofte vil et godt samarbejde skabe langt større forståelse, motivation og loyalitet – endda begge veje!

Byggeriets Arbejdsmiljøbus oplever næsten altid, at virksomhederne synes det er godt at drøfte sådanne emner med Byggeriets Arbejdsmiljøbus konsulenter. Dels fordi konsulenten jo er ”udenforstående” i forhold til virk-somhedens interne intriger, og dels fordi konsulenten kan formidle inspirerende erfaringer om andre virksom-heders indsats på disse områder.


Montering af gipsplader

Siden Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg for godt et år siden udsendte branchevejledningen om montering af gipsplader, har Byggeriets Arbejdsmiljøbus haft rigtigt travlt med at give gode råd og vejledning til virksomheder, der monterer gipsvægge.

Hovedprincippet er at gipsplader skal monteres ved hjælp af tekniske hjælpemidler, og at gipspladerne skal transporteres frem til arbejdsstedet maskinelt.

Arbejdstilsynet har i forbindelse med den igangværende særlige indsats om ergonomi og psykisk arbejdsmiljø i byggeriet skærpet tilsynspraksissen, så den svarer til branchevejledningen.

I en række konkrete situationer har det imidlertid vist sig vanskeligt umiddelbart at opfylde de nye krav især på grund af bygningsmæssige forhold som høje dørtrin, smalle døråbninger, store væg- og lofthøjder, rørføringer over gulv, ujævne eller forskudte dæk osv. En række af de tekniske hjælpemidler viste sig samtidig at have behov, for videreudvikling eller finjusteringer for at medarbejderne oplevede dem som velegnede.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har gennem det sidste års tid samlet mange værdifulde erfaringer om de forskellige tekniske hjælpemidlers styrker og svagheder i forhold til de forskellige situationer, de skal anvendes i. I den forbindelse er der udviklet et godt samarbejde med leverandører og producenter, der har vist sig meget lyd-høre overfor de erfaringer, som Byggeriets Arbejdsmiljøbus indsamler om den praktiske anvendelse af deres produkter.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i en række tilfælde formidlet kontakt til leverandører, der så har kunnet fortage praktiske afprøvninger af de tekniske hjælpemidler sammen med de bygningsarbejdere, der skal montere væggene. Det har givet en god motivation til at prøve de nye metoder blandt bygningsarbejderne og samtidig forståelse blandt producenterne.

En række gipsmontagesjak er begyndt at melde tilbage, at de faktisk allerede nu er i stand til at montere gipspladevægge lige så hurtigt med tekniske hjælpemidler som de tidligere kunne med ”rå muskelkraft”.
 
 
 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har deltaget på en række møder om de nye krav - blandt andet nogle velbesøgte regionale møder arrangeret af Dansk Byggeri – hvor leverandørerne har demonstreret de tekniske hjælpe-midler, de hver især tilbyder. Det har været nogle særdeles vellykkede møder, som i betydelig grad har med-virket til at skabe forståelse for den nye måde at montere gipsvægge.

Også erhvervsskolerne er nu begyndt at interessere sig for problemstillingen:
Den 6. maj bliver der således arrangeret en omfattende demonstration af tekniske hjælpemidler til montering af gips og vinduer på Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød.
Fra kl. 12-15 vil næsten 200 snedker- og tømrerlærlinge og byggemontageteknik-elever få lejlighed til at prøve at arbejde med de nye tekniske hjælpemidler, og fra kl. 15 er der ”åbent hus” for deres mestre, områdets sikkerhedsledere og andre interesserede - læs invitation.
Arbejdstilsynet vil orientere om ergonomi-indsatsen, og Byggeriets Arbejdsmiljøbus om branchevejledningen som oplæg til, at leverandørerne demonstrerer deres tekniske hjælpemidler.

Information til offentlighed og presse

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har indgået en aftale med kombic / visionworks om samarbejde om formidling af information til offentligheden og pressen ved hjælp af radioudsendelser, artikler og udvikling af samarbejdet med relevante dele af pressen.

Det er vigtigt at få formidlet kendskabet til Byggeriets Arbejdsmiljøbus i al almindelighed simpelthen fordi det gør samarbejdet med medarbejdere og mestre langt lettere, når de på forhånd kender Byggeriets Arbejds-miljøbus. Desuden er det vigtigt at få formidlet information om belastende arbejdsmiljøforhold, som Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan hjælpe virksomheder og medarbejdere til at blive bedre til at håndtere.

Kombic / visionworks har et godt kendskab til arbejdsmiljøområdet og har blandt andet samarbejdet med en række branchearbejdsmiljøråd, herunder med Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg i forbindelse med den igangværende støjindsats.

Se mere om kombic / visionworks her.

Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2010 
 
Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.

Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede