Nyhedsbrev 04/2010

Vinteren står for døren 

Lige som efterårsløvet hvert år kommer bag på jernbanedriften, har vinterens sjap, kulde og mørke det med at komme bag på byggesektoren, hver gang efteråret skifter til vinter.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus sætter derfor fokus på planlægning af vinterforanstaltninger i den kommende uge, dvs. i uge 41. Konsulenterne satser på at få besøgt mellem 80 og 100 byggepladser med henblik på at få byg-gepladserne forberedt til vinteren især med hensyn til

•  Adgangsveje, afvanding, dræning mv.

•  Inddækning, opvarmning, aflukning af råhuse mv.

•  Belysning, el-tavler, kabelføring mv.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus vil tage kontakt til alle de involverede parter i byggeriet, fordi vinterforberedelsen er et fælles anliggende, hvor også bygherren har et særligt ansvar. Vinterforberedelsen har nemlig ikke kun stor arbejdsmiljømæssig betydning, men også betydning for mulighederne for at bygge om vinteren uden at det går ud over kvaliteten.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus vil tilbyde hjælp til at få arrangeret vintermøder og deltager også gerne i vurde-ringen af hvilke foranstaltninger, der vil være hensigtsmæssige, og hvilket beredskab der bør etableres.

At der er behov for en særligt målrettet indsats om vinterforanstaltninger fik Byggeriets Arbejdsmiljøbus be-kræftet ved at kontakte en række byggevirksomheder. Resultatet af denne rundringning viste at det langt fra er alle bygherrerne, som tager vinterklargøringen alvorligt.

Faktisk svarer et flertal af de adspurgte, at det højest er halvdelen af bygherrerne, som sidste år traf de rette vinterforanstaltninger, inden vinteren satte ind. Hos et par af byggevirksomhederne oplevede man slet ingen handling fra bygherres side, og derfor måtte man selv sørge for at etablere sikkerhedsforanstaltninger, når behovet opstod.

Langt de fleste af de adspurgte oplevede derfor, at vintersikring som afdækning, saltning og snerydning var noget, som skete hen ad vejen og uden en overordnet plan.

Trods manglen på handling fra bygherrerne er der kun enkelte af de adspurgte, som havde oplevet person-skader typisk fordi bygningsarbejdere gik uden for grusede eller saltede stier på pladsen. Derimod oplevede en stor del af de adspurgte, at arbejdet blev besværliggjort, når bygherren ikke havde forberedt vinterklargørin-gen, og når tingene derfor skete uden en overordnet plan.

”Vi havde ingen deciderede uheld, men masser af besværliggørelse. For eksempel steder der ikke var saltet eller gruset på forhånd. Så gik arbejdet i stå, indtil de rette foranstaltninger var truffet.  Det vanskeliggør arbejdet meget, og det tager længere tid, når den slags ikke bliver gjort præventivt, men først når man står i situationen. Jeg kunne derfor godt ønske mig, at klargøringen skete efter en overordnet plan,” fortæller byg-geleder Kim Lauridsen fra Betonteknik/Brdr Pedersen.
Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ otte konsulenter vil besøge så mange pladser som muligt i løbet af uge 41, men byggepladserne er også meget velkomne til at henvende sig til Byggeriets Arbejdsmiljøbus for at få besøg af en konsulent, der kan hjælpe med at få styr på vinterforberelserne.
 

Bliv dus med støjen!

I den første halvdel af 2010 har Byggeriets Arbejdsmiljøbus haft særlig opmærksomhed rettet mod støjpro-blemerne på byggepladserne. Der er rigtigt megen støj på bygge- og anlægspladserne og meget af støjen er ganske unødvendig. Der er simpelthen al for lidt opmærksomhed på at undgå støj. Måske skyldes denne slen-drian, at man ikke i det daglige tænker over hvor skadelig støjen egentlig er: Nedsat hørelse er ikke noget man oplever fra den ene dag til den anden, men i løbet af blot 2 år kan der være en målbar virkning i form af nedsat hørelse, træthed mv.

 

Der er mange muligheder for at begrænse støjbelastningen gennem fornuftigt valg af materialer, konsekvent brug af værnemidler og ikke mindst valget af værktøj, maskiner og arbejdsmetoder.

 

Blot et lille eksempel: Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ besøgte en plads, hvor man skulle anlægge et nyt fortov langs en butiksfacade, hvor der skulle foretages mange udskæringer i betonfliserne omkring busstoppesteder mv. En orienterende støjmåling fortaget af konsulenten, viste at man kunne sænke støjniveauet med ca. 11 dB(A), ved at benytte en støjdæmpende diamantskæreskive frem for den almindelige diamantskæreskive.

 

Prismæssigt er der en ganske lille merpris ved køb af støjdæmpende diamantskæreskiver, som må være givet godt ud ikke blot af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø men også af hensyn til butikkernes kunder og eks-pedienter, som pludselig kan kommunikere med hinanden, når der anvendes støjdæmpende diamantskæreskive.

Måleresultat ved skæring i betonfliser:

  • Almindelig diamantskæreskive 106 dB(A).
  • Støjdæmpende diamantskæreskive 94 dB(A).

 

En sænkning af støjniveauet på 11 dB(A) giver en sænkning af støjbelastningen til ca. en femtende del. Selv om øret ikke opfatter sænkningen som meget mere end en halvering, betyder en udskiftning til støjdæmpende dia-mantklinger altså at høreskaderisikoen også kun er en femtende del af, hvad den var med de almindelige klin-ger. Se skemaet herunder:
 

Enstøjbelastning på 85 dB(A) opnås efter:

 8 timersarbejde i 85 dB(A)

 4 timers arbejde i 88 dB(A)

 2 timers arbejde i 91dB(A)

 1 times arbejde i 94 dB(A)

 30 minutters arbejde i 97dB(A)

 15 minutters arbejde i 100 dB(A)

 8 minutters arbejde i 103dB(A)

 4 minutters arbejde i 106 dB(A)

 2 minutters arbejde i 109dB(A)
 
 
 

Blev dus med støjen og vær med til at få stoppet den kedelige udvikling inden for bygge og anlæg, hvor støj er et voksende problem og en af de hyppigst forekommende erhvervssygdomme. Husk at en ødelagt hørelse aldrig kan repareres.

 

Er du i tvivl om støjen er forhøj på de arbejdsplads, så kan Byggeriets Arbejdsmiljøbus fortage en prøvemåling af støjen og kom-me med gode råd til løsningsforslag, som kan medvirke til en begrænsning af støjniveauet.
 

De to første år med Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Byggeriets Arbejdsmiljøbus blev etableret i løbet af sommeren 2008 og kom i gang med sin egentlige virksom-hed omkring 1. oktober. I løbet af de første to års virksomhed har Byggeriets Arbejdsmiljøbus aflagt ca. 2500 besøg på ca. 1400 byggepladser og har besøgt ca. 1000 byggevirksomheder. Desuden samarbejder Byggeriets Arbejdsmiljøbus med ca. 600 organisationer, leverandører, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmiljørådgivere mv.

Målsætningen for Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan formuleres sådan:

·          Udbredelse af kendskab til konkrete løsninger, forebyggelsesmuligheder og god praksis.

·          Forbedring af virksomhedernes systematiske, forebyggende indsats.

·          Påvirkning af medarbejdere, mestre og byggelederes holdninger og adfærd i forhold til arbejdsmiljø.

·          Videndeling med organisationerne, BAR Bygge & Anlæg mv.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus er således hverken en kontrolinstans eller autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Arbejdsmetoden er grundlæggende at tage udgangspunkt i de arbejdsmiljøforhold, som medarbejdere og ledere umiddelbart oplever som relevante problemstillinger og derudfra forsøge at påvirke holdninger, viden og adfærd.

Efter sit første års virke blev Byggeriets Arbejdsmiljøbus underkastet en uvildig, ekstern evaluering udført af SocSurvey, som også har evalueret blandt andet en række af BAR Bygge & Anlægs indsatser.

Denne evaluering viste at næsten to ud af tre af svarpersonerne fra de virksomheder, Byggeriets Arbejdsmiljø-bus havde kontakt med, have fået mere viden om arbejdsmiljø, og at næste halvdelen oplevede at der var sket konkrete forbedringer af arbejdsmiljøet. 73 % af svarpersonerne gav udtryk for at de vil henvende sig til Byg-geriets Arbejdsmiljøbus, når de kommer ud for et nyt arbejdsmiljøproblem i virksomheden. Det er overrasken-de positive resultater.

Svarpersonerne lagde stort set alle sammen vægt på

·          at organisationerne i fællesskab står bag, og at Byggeriets Arbejdsmiljøbus ikke er en myndighed,

·          at konsulenterne bringer erfaringer rundt fra virksomhed til virksomhed i branchen,

·          at konsulentordningen er finansieret på forhånd, så det ikke koster ekstra at benytte konsulenterne og

·          at Byggeriets Arbejdsmiljøbus er opsøgende og ikke blot afventer anmodninger om at få besøg.

Siden denne første evaluering er arbejdsmetoderne løbende blevet videreudviklet og forbedret.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus arbejder i år nu målrettet med at forbedre samspillet mellem besøgene på byg-gepladserne og i virksomhederne for at styrke virksomhedernes systematiske, forebyggende indsats gennem planlægning, samarbejde og aktiv inddragelse af APV og sikkerhedsrepræsentanter.

Samtidig arbejdes der på at udvikle rådgivningen i forhold til arbejdsmiljø ved spjældarbejde og i forbindelse med korterevarende byggeprocesser, som konsulenterne kun sjældent støder på i forbindelse med bygge-pladsbesøgene.

De første to år med Byggeriets Arbejdsmiljøbus har vist at konsulenterne helt overvejende bliver positivt modtaget af både medarbejderne og lederne, og at der generelt set er en positiv vilje til at få iværksat løs-ninger - især dog nok de ”hurtige og nemme” løsninger.
 

Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2010 
 
Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.

Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede