Nyhedsbrev 05/2010

Byggeriets Arbejdsmiljøbus ønsker glædelig jul og godt nytår
Det har været et godt og produktivt år for Byggeriets Arbejdsmiljøbus, hvor vi har aflagt ca. 1600 besøg i 400 virksomheder og på 800 byggepladser.
2010 har været det første ”normale” år for Byggeriets Arbejdsmiljøbus: Vi havde fået løst de værste af vores ”børnesygdomme”, og vi skulle for alvor vise, hvad en mobil formidlingstjeneste som Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan præstere.
Vi synes selv at vi har fået ydet et godt bidrag til at få flyttet på nogle af de værste uvaner i byggebranchen - ikke mindst i forbindelse med montage af gipsplader, opmuring og unødig støjudvikling. Desuden har vi allerede i oktober sat fokus på forberedelsen til vinteren, som jo i år er kommet både tidligt og med masser af sne og kulde.
I 2010 har vi også fået nye overenskomstområder med i ordningen, nemlig Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening, Dansk Håndværk (tidligere DST) og Kooperationen, og det tegner allerede godt for samarbejdet med disse områder.
I årets løb har vi også taget fat på at udvikle dialogen med projekterende, rådgivere, konstruktører og bygherrer. Det er noget vi forventer os meget af i det nye år.
Byggeriets Arbejdsmiljøbus vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle vores samarbejdspartnere i virksomheder, organisationer, rådgivningsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner mv. en rigtigt glædelig jul og udtrykke en meget stor tak for godt og konstruktivt samarbejde i 2010 med ønsket om et godt nytår med om muligt endnu mere og endnu bedre samarbejde i det nye år.
 
 
 

Regionale informationsmøder om Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i løbet af november måned afholdt fem regionale møder med de lokale organisationer for at få lejlighed til at drøfte organisationernes oplevelse af Byggeriets Arbejdsmiljøbus, herunder den kritik der måtte være, samt at drøfte organisationernes ønsker til forbedringer og forslag til nye aktiviteter og prioriteringer.

Der var på alle møderne en helt gennemgående positiv holdning til Byggeriets Arbejdsmiljøbus og stor tilfredshed med selve konceptet - ikke mindst med at både arbejdsgiverorganisationer og fagforbund står bag, og at konsulenterne er formidlende og motiverende frem for kontrollerende og dermed bidrager til et konstruktivt samarbejde om arbejdsmiljøet.

Der kom en hel del forslag til aktiviteter, som Byggeriets Arbejdsmiljøbus med fordel kunne opprioritere – blandt andet om følgende:

  Lokale møder for bygningsarbejdere og mindre mestre.

  Fælles arrangementer på store byggepladser.

  Samarbejdet med uddannelserne på skolerne er vigtig at udvikle.

  Bedre formidling af nye metoder og muligheder gennem fx nyhedsbrevet.

  Få fat på bygherrerne – især kommunerne.

  Endnu mere erfaringsformidling tilbage til organisationerne.

Disse forslag vil nu indgå i arbejdet med arbejdsplanen for Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ virksomhed i 2011.

Succesfuld vinterkampagne
 
Mere end 100 byggepladser over hele landet fik besøg af konsulenterne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus i forbindelse med den uges kampagne, som helt entydigt satte spot på vinterklargøring. Det viste sig hurtigt, at der på langt de fleste af byggepladserne manglede både overblik og en egentlig plan for, hvordan vinterindsatsen skulle tilrettelægges, og hvordan pladsen skulle gøres klar til vinterbyggeri.
 
Faktisk afslørede konsulenternes besøg, at kun hver femte byggeplads havde fuldstændig styr på reglerne – og en samlet plan for vinterforanstaltningerne. Ærgerligt, når man i bakspejlet kan se, hvor hurtigt og hårdt vinteren har ramt Danmark i år, og måske også lidt uforståeligt, når man tænker på, hvor mange uheldige erfaringer byggepladserne allerede sidste år høstede på grund af manglende vinterforanstaltninger gennem en hård og lang vinterperiode.

 

I forbindelse med besøgene var der endda fokuseret på pladser af en vis størrelse og varighed, hvor det også måtte formodes, at der var lidt mere styr på tingene, og hvor der samtidig var en vis sikkerhed for, at der også ville være aktivitet på pladsen i løbet af vinterperioden. Alligevel var det altså kun hver femte, der havde en samlet plan over samtlige elementerne i en vinterklargøring af byggepladsen. Altså: Hvornår trækkers der strøm, lukkes af, pakkes ind og varmes op etc.

 

Konsulenterne kunne også konstatere, at der var store regionale forskelle på, hvordan der så ud med vinterforanstaltninger i de forskellige områder. Mange steder i provinsen var det op mod 40 procent af pladserne, der slet ikke havde planlagt vinterforanstaltninger, hvorimod billedet fra fx hovedstaden viste, at kun ca. fem procent af pladserne var i samme kategori.

 

Før kampagnen gennemførte Byggeriets Arbejdsmiljøbus en rundringning til en række byggevirksomheder for at høre, om bygherrerne tog vintersikkerheden på byggepladserne alvorligt. Undersøgelsen tegnede nøjagtigt det samme billede, som konsulenterne fik i forbindelse med de mange besøg: Nemlig at der er en overvejende tendens til at vinterforanstaltningerne mangler fokus eller svigtes totalt på et flertal af pladserne.

 

Heldigvis konstaterede konsulenterne samtidig, at der var stor forståelse for at det er vigtigt at planlægge vinterforanstaltningerne, når de mødtes med de ansvarlige på pladserne. Generelt blev der lyttet, og hver femte besøg resulterede således umiddelbart i aftaler om et vintermøde på pladsen eller i virksomheden.
 
 
 

 
PCB
 

Der er i byggekredse stigende fokus på PCB problematikken. Det mærker vi også i Byggeriets Arbejdsmiljøbus: Flere virksomheder har allerede taget kontakt til vores konsulenter for at få hjælp til at sikre et godt arbejdsmiljø for deres medarbejdere, når de arbejder med PCB-sanering.

Konsulenterne har været involveret i flere opgaver i forbindelse med vinduesudskiftninger. Ofte efterlyses hjælp og inspiration til at udarbejde den særlige APV og en arbejdsplan, som er et krav når der arbejdes med PCB.
Konsulenternes erfaring med tekniske hjælpemidler til håndtering af tunge vinduer er en stor hjælp, når der skal vælges arbejdsmetoder, der både tilgodeser arbejdsmiljøet for den enkelte medarbejder og samtidig minimerer spredningen af PCB til det omgivende miljø.

Et særligt problem er at der i forbindelse med fjernelse af PCB-fuger kan frigøres så meget PCB til luften i bygningen, at det tager mange dage, før der kan udføres andet bygningsarbejde i lokalerne eller brugerne/beboerne kan flytte tilbage til dem.

Den store fokus på området resulterer ikke bare i henvendelser fra virksomhederne. Senest i november holdt Træsektionen i hovedstadsområdet et orienteringsmøde om udskiftning af vinduer og døre, hvor fugerne er PCB holdige. 31 lokale tømrermestre mødte op, og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemgik Branchevejledningen om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer og krydrede vejledningens anvisninger med eksempler på konkrete opgaver, som konsulenterne har været involveret i.

Konkrete løsninger om nedbringelse af PCB-indholdet i indeklimaet og udtagning og analyse af PCB-prøver af fx fugemateriale ligger dog uden for konsulenternes arbejdsområde - her henvises der til (andre) eksperter på området.

Branchevejledningen om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer, kan hentes på www.bar-ba.dk

Workshop for projekterende og rådgivere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus arrangerede i midten af december en workshop med en mindre kreds af projekterende og rådgivere med erfaring med at få arbejdsmiljøhensyn integreret i projektering og udbud.

Formålet med workshoppen var at få overblik over årsagerne til at det er så vanskeligt at få taget hensyn til bygningsarbejdernes arbejdsmiljø under projektering, at få drøftet mulighederne for at undgå disse vanskeligheder og at finde forslag til hvordan Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan bidrage på dette område.

Baggrunden for at Byggeriets Arbejdsmiljøbus tog initiativ til workshoppen var at mange af de arbejdsmiljøproblemer, som konsulenterne støder på, har deres årsag i mangelfulde projekter og udbud – det drejer sig typisk om fx
·       Manglende kendskab til bygherrens pligter.
 
·          Arbejdsmiljø ikke tænkes ind i vurderingen af bygbarheden ved specielle konstruktioner.
 
·        Foranstaltninger planlægges ud fra en for snæver anvendelse.
 
·          Projektet ændres undervejs, selv om de planlagte foranstaltninger så bliver utilstrækkelige.
 
·          Manglende samlet planlægning af foranstaltninger.
 
·          Færdiggørelsesarbejder (og vedligeholdelse) glemmes ofte.
 
·          Koordineringen savner ressourcer og gennemslagskraft.
 
·          Håndværkerne kender hverken bygherre eller koordinator.
 

·          Mangelfuld overlevering af PSS til byggepladsen.

Workshoppen var præget af et meget stort engagement og mange meget konstruktive bidrag.

Den resulterede i en række gode forslag til, hvad Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan gøre for at bidrage til at sådanne problemer kan begrænses gennem bedre projekter og udbud. Disse forslag bliver der nu arbejdet videre med at få konkretiseret.

Rundering med PDA

 

Flere af de store byggevirksomheder har på det seneste fået øjnene op for fordelene ved at registrere arbejdsmiljøforholdene elektronisk direkte medens man foretager sikkerhedsrunderinger, blandt andet fordi man så kan få koordineret arbejdsmiljøinformationerne med kvalitetsstyringen.

 

Efterfølgende indlæses rapporten på pc og kan sendes til deltagerne i rundering og sikkerhedsmøde. Systemet kan således bruges til at kommunikere med entreprenører, leverandører eller interne håndværkere, som kan følge opgaverne på Ajour Web.

 

Systemet kan også bruges til kvalitetskontrol og -styring, så det åbner også mulighed for en fin koordinering mellem kvalitetssikring og arbejdsmiljøsikring.

 

Flere af de større byggevirksomheder har allerede taget sådanne systemer i brug, men Byggeriets Arbejdsmiljøbus er interesseret i at høre om også mindre byggevirksomheder har erfaringer med brug af PDA i forbindelse med sikkerhedsrunderinger. Kontakt Byggeriets Arbejdsmiljøbus på info@bam-bus.dk.
 
 
Boris Jensen fra Enemærke & Petersen foretager registreringer på sin PDA ved boligrenoveringen i Skælskør.
 

Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2010 
 
Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.

 
 
 
 
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede