Nyhedsbrev 01/2011

Byggeriets Arbejdsmiljøbus i 2010

Styregruppen for Byggeriets Arbejdsmiljøbus har nu godkendt beretningen over projektets aktiviteter i 2010.

I 2010 er Dansk Håndværk (tidligere DST) og Kooperationen indtrådt i Byggeriets Arbejdsmiljøbus, medens Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening blev tilsluttet Byggeriets Arbejdsmiljøbus i 2009.

I efteråret afholdt Byggeriets Arbejdsmiljøbus 5 regionale informationsmøder med de lokale organisationer. Der var generelt en meget positiv holdning til Byggeriets Arbejdsmiljøbus og samarbejdet med organisationerne, og der fremkom en række meget konstruktive synspunkter og forslag, som indgår i grundlaget for arbejdsplanen for 2011.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus blev den 5. maj 2010 tildelt en arbejdsmiljøpris af Arbejdsskadeforeningen Viborg.

I årets løb er knap 1250 nye virksomheder og byggepladser blevet kontaktet, og der har været aflagt op mod 1750 besøg i virksomheder og på byggepladser. Det en anelse flere end i 2009.

Besøgsaktiviteten fordeler sig sådan:

·         1287 besøg på 823 nye byggepladser

·         316 besøg i 416 virksomheder, der ikke tidligere var besøgt

·         380 besøg, oplæg, møder mv. i organisationer, hos leverandører, på skoler og med rådgivere og myndigheder, der ikke tidligere var besøgt

·         136 besøg til tidligere besøgte virksomheder og byggepladser

·         Hertil kommer godt 500 vejledninger uden besøg dvs. pr. telefon eller e-mail

Konsulenterne bliver helt overvejende meget positivt modtaget, og de oplever en stor lydhørhed og vilje til at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor det er praktisk muligt. Dette har medført at besøg affødt af henvendelser fra byggevirksomheder, som tidligere er blevet besøgt, nu udgør en kraftigt stigende del af besøgsaktiviteten.
 
I 2010 har en stor del af rådgivningen på byggepladserne drejet sig om følgende aktuelle emner: 
 

·          Støj forårsaget af andres arbejde fx uhensigtsmæssig brug af vinkelslibere

·          Stilladser til vinduesudskiftning

·          Tekniske hjælpemidler til vinduesmontage

·          Stilladser til murerarbejde

·          Montering af gipsplader med tekniske hjælpemidler

·          PCB og asbest typisk i forbindelse med renovering

·          Forebyggelse af gennemstyrtningsfare ved tagarbejde

·          Støv som følge af manglende rengøring og oprydning

·          Adgangs- og færdselsveje samt belysning og byggestrøm

·          Samarbejde på pladsen og plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

 

Dialogen med virksomhederne har primært drejet sig om forbedring af konkrete arbejdsmiljøforhold, om udarbejdelse og nyttiggørelse af arbejdspladsvurderinger (APV) og om at få arbejdsmiljøorganisationen til at fungere herunder at få valgt sikkerhedsrepræsentanter.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ rådgivningskoncept bygger på det princip, at der tages udgangspunkt i de forhold, som umiddelbart ”springer i øjnene” og som brugerne oplever relevante, med henblik på at bruge drøftelsen af løsningsmuligheder som udgangspunkt for en dialog om mulighederne for at forebygge at tilsvarende situationer opstår i fremtiden – fx gennem bedre projektgranskning og planlægning. Alligevel har Byggeriets Arbejdsmiljøbus i 2010 valgt at sætte særligt fokus på nogle særlige udvalgte emner.

I begyndelsen af året var der sat fokus på støj, hvor det lykkedes at få rejst en god dialog om mulighederne for at forebygge støj gennem hensigtsmæssig planlægning og valg af værktøjer og metoder.

I uge 41 var der sat fokus på planlægningen af vinterforanstaltninger. Ideen var at få alle parter gjort opmærksomme på behovet og tilbyde hjælp til at afholde vintermøder. Det var sat som mål at få drøftet vinterforberedelse på mindst 80 byggepladser. Resultatet blev 104 besøg, 230 mails til byggeriets parter og 22 konkrete aftaler om vintermøder umiddelbart i forbindelse med besøgene. Der er efterfølgende aftalt en del flere vintermøder ligesom indsatsen har medført, at en række byggepladser selv har taget fat på vinterforberedelsen.

I løbet af året har Byggeriets Arbejdsmiljøbus tilbudt fagforeningerne i BAR-samarbejdet at kontakte nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter med henblik på at bidrage til, at de kommer til at fungere bedst muligt i forhold til deres virksomhed og får det bedst mulige arbejdsmiljøfaglige beredskab som grundlag for deres funktion.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har samlet erfaringer op om den betydning bygherrer, projekterende og rådgivendes indsats kan have for arbejdsmiljøet på byggepladsen, og der er indledt et positivt samarbejde med Bygherreforeningen, FRI og Konstruktørforeningen. Byggeriets Arbejdsmiljøbus har haft en del møder med professionelle bygherrer (især kommuner) med henblik på at få belyst omfanget af bygherrens pligter.

Det er aftalt med Rådet for Sikker Trafik at udvikle samarbejdet med fokus på kørselspolitik, pakning af biler, brug af sikkerhedssele og forstyrrelse af opmærksomheden (mobiltelefoni, kaffedrikning, ruteplanlægning, varebestilling osv.). Som led i dette samarbejde er Byggeriets Arbejdsmiljøbus kommet med i et forsøgsprojekt, hvor alle de 8 arbejdsmiljøbusser har fået monteret et Mobile Eye sikkerhedssystem.

Der har i alt været ca. 62.000 besøg på Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ web-sted, siden web-stedet blev etableret i slutning af november 2008. Web-stedet er i årets løb blevet udvidet med et kortmodul, så man kan se hvor der har været besøgt byggepladser eller virksomheder.

I løbet af 2010 er der udsendt 5 nyhedsbreve, som dels formidler gode historier, der kan inspirere virksomhederne, og samtidig orientere generelt om Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ aktiviteter. Det fungerer også som Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ generelle kontaktkanal til medierne. Nyhedsbrevet havde ved årets udgang 736 abonnenter.

Informationsfolderen om Byggeriets Arbejdsmiljøbus er i årets løb blevet udgivet i en ny udgave, hvor også de nye organisationer, der er blevet tilsluttet projektet er nævnt, samtidig med at teksten blevet justeret. Der er desuden udarbejdet en folder, der orienterer udenlandske bygningsarbejdere om Byggeriets Arbejdsmiljøbus på polsk, tysk og engelsk.

Se hele beretningen om Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ aktiviteter i 2010: Klik her.


Aktiviteterne i 2010 - kort fortalt 
Vi har udgivet en indbydende og overskuelig folder "ÅRET 2010 - set fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus" med nogle få men centrale oplysninger fra den store årsrapport og fire konkrete cases, der illustrerer spændvidden i den formidligs- og rådgivningsindsats som Byggeriets Arbejdsmiljøbus leverer. 
 
Folderen kan gratis rekvireres ved henvendelse til Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ sekretariat - også gerne i større oplag til videre fordeling til medarbejdere, klubber, foreninger mv. : Klik her eller ring til 72 17 00 13.
 
Folderen kan også downloades i PDF-version her.
 

Styregruppen

Ved årsskiftet er styregruppen for Byggeriets Arbejdsmiljøbus blevet ændret, så den nu er sammensat således:

·    Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri (formand)

·    Freddy Hansen, 3F (næstformand)

·    André Breindahl, 3F

·    Anne Margrethe Anttila, Dansk Byggeri

·     Lars Vedsmand, BAT-kartellet

·    Per Stig Jørgensen, Dansk Byggeri

·     Lars Blicher, Dansk Håndværk

·     Anders Kabel, Byggeriets Arbejdsmiljøbus 
 

Arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri
Mette Møller Nielsen er ny formand for Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

Foto: Ricky John Molloy

Lars Blicher er jf. aftalen om Dansk Håndværks tilslutning til Byggeriets Arbejdsmiljøbus observatør.

Anders Kabel er sekretær for styregruppen.


 

Arbejdsplan for 2011

Styregruppen for Byggeriets Arbejdsmiljøbus har fastlagt planen for projektets aktiviteter i 2011.   

Mere end halvdelen af besøgsaktiviteten er opsøgende besøg. Det vil selvsagt være vanskeligt med denne prioritering samtidig også at sikre en meget repræsentativ udvælgelse af byggepladsstørrelser, virksomhedsstørrelser, faggrupper mv., når prioriteringen som udgangspunkt vil være behovsbestemt, men i hvert fald en rimelig geografisk spredning vil blive tilstræbt. Ved at sikre at mere end halvdelen af besøgene er opsøgende er der god mulighed for at skabe kontakt også til mindre byggepladser og små byggevirksomheder. Dette må dog ikke ske på en sådan måde at det positive samarbejde, der er etableret med de større og mere velorganiserede byggevirksomheder, lider skade.

Der er imidlertid nogle del-brancher, som det har vist sig vanskeligt at nå gennem den almindelige besøgsvirksomhed. Der vil derfor mere målrettet blive opsøgt byggepladser og virksomheder indenfor især følgende områder:

·       Belægningsarbejde (afmærkning, brolægning, vejasfalt mv.)

·       Tagarbejde (støj, gennemstyrtningsfare mv.)

·       Jord- og betonarbejde (kloak, støbning i jord, anlægsvinkler, belysning, velfærd mv.)

·       Isolering (støv, arbejdsstillinger, teknisk isolering mv.)

·       Malerarbejde og industrilakering (ergonomi, materialetransport mv.)

·       Industriel produktion (betonelementfabrikker og betonstøberier mv.)

·       Materieludlejning

Samlet set forventes besøgsaktiviteten ikke med den nuværende konsulentnormering at blive meget anderledes end i 2010: Vi har godt nok fået bedre redskaber til at finde byggepladserne, men der er en klar tendens til at de opgaver, som man ønsker hjælp fra Byggeriets Arbejdsmiljø til at få løst, også bliver mere komplicerede.
 

I 2011 vil der generelt blive rettet en særlig opmærksomhed mod følgende emner:

·        Samarbejdet om arbejdsmiljø, herunder valg af arbejdsmiljørepræsentanter, samspillet mellem arbejdsmiljøorganisationen i hjemmevirksomheden og på byggepladserne og den årlige arbejdsmiljødrøftelse. De nye regler om en årlig arbejdsmiljødrøftelse vil være en god anledning til at rejse en drøftelse om arbejdsmiljøsamarbejde med ikke mindst de mindre virksomheder, herunder vurdering af virksomhedernes behov for ekstern arbejdsmiljørådgivning, arbejdsmiljøuddannelse af medarbejderne mv.
 
·        Byggeriets Arbejdsmiljøbus tilbyder de lokale organisationsafdelinger at tage kontakt til virksomheder med nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter med henblik at styrke deres grundlag for at varetage funktionen i samarbejdet om virksomhedernes arbejdsmiljø.
 
·        Den kontinuerlige efteruddannelse af arbejdsmiljøorganisationens medlemmer, herunder drøftelse af kompetenceudviklingsplan, formidling af tilbud om relevante kurser og drøftelse af muligheder for specielle virksomhedstilpassede kursusaktiviteter. Byggeriets Arbejdsmiljøbus vil i den forbindelse kunne tilbyde at komme med oplæg i forbindelse med disse uddannelsesaktiviteter.
 
·        Planlægning, herunder mulighederne for at sikre en arbejdsmiljømæssigt hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet og samtidig opnå en mere effektiv byggeproces og en mere økonomisk anvendelse af ressourcer og materialer såvel ved spjældarbejde som ved større byggerier. I den forbindelse vil forebyggelsespakkerne om planlægning blive præsenteret.
 
·        Samspillet mellem byggeprocessens parter, herunder realistiske tidsplaner og metoder til at sikre gensidig hensyntagen og respekt. I den forbindelse vil der hvor det er hensigtsmæssigt blive taget kontakt til projekterende, rådgivere og bygherrer med henblik på at sikre, at bygherreopgaverne bliver varetaget på en hensigtsmæssig måde.
 
·        Arbejdsmiljøkoordinering, herunder opstartsmøder, koordinatorens synlighed på pladsen, BS-målinger og andre systematiske runderingsmetoder, toolboks-møder (såkaldte ”brunsviger-møder”) og mulighederne for at integrere arbejdsmiljøkontrol, risikovurdering og kvalitetskontrol i forbindelse med digitalt byggeri fx ved hjælp af PDA (håndholdte mini-computere).
 
·        Projekterende og rådgivere, herunder tilbud om indlæg på møder for projekterings- og projektledere, arbejdsmiljøkoordinatorer og byggeledere om varetagelse af arbejdsmiljøhensyn i projekteringsfasen samt bistand til organisering af koordinator (P) funktionen.
 
·        Arbejde over skulderhøjde i forbindelse med fx isolering af loft, opmuring under tagudhæng mv.
 
·        Arbejde fra løse stiger.
 
·        Tunge løft i forbindelse med fx murerarbejde, stilladsarbejde, gipsplademontage mv., herunder præsentation af forebyggelsespakkerne om brug af tekniske hjælpemidler.
 

·        Færdselssikkerhed og kørselspolitik

 

Det skal tilstræbes at opnå bedre sammenhæng mellem byggepladsbesøg og virksomhedsbesøg, sådan at erfaringerne fra byggepladsbesøg kan bruges som udgangspunkt for en drøftelse af virksomhedens forebyggende arbejdsmiljøindsats, og viden om virksomhedernes arbejdsmiljøpolitik kan bruges i drøftelsen om tilrettelæggelsen af arbejdet på byggepladserne.
 

I dialogen med virksomhederne vil der blive lagt mere vægt på udviklingsmuligheder frem for at afhjælpning af formelle ”fejl” i forhold til lovgivning og aftaler:

·         Sikkerhedskultur og sammenhæng mellem planlægning, arbejdsmiljøorganisation, valg af arbejdsmiljørepræsentanter, instruktion og tilsyn, medarbejderuddannelse og samarbejde i øvrigt. Fokus skal således lægges på.
 
·         Medarbejdermøder og uddannelsesplanlægning og styrkelse af samarbejde og planlægning samt behov og muligheder i brugen af kommercielle arbejdsmiljørådgivere. 
 
Der vil blive lagt vægt på de ”bløde” arbejdsmiljøforhold som fx belysning, træk og kulde, ”tonen” i virksomheden og mobning mv., uddannelse, kørselspolitik, medarbejderudvikling og på organiseringen af samarbejde og planlægning, herunder valg af arbejdsmiljørepræsentanter, med henblik på at forbedre virksomhedernes sociale kapital.

Virksomhedsbesøgene skal også bruges til en dialog om arbejdsmiljøet i forbindelse med spjældarbejde på små og kortvarige arbejdspladser, fx reparationsarbejder i private hjem, og mulighederne for at tilrettelægge arbejdet på en arbejdsmiljømæssigt mere hensigtsmæssig måde gennem bedre kvalitetsstyring. I den forbindelse vil der i 2011 blive gjort praktiske forsøg med at udvikle et ordreseddelsystem til sådanne opgaver.

I 2011 vil der blive gennemført nogle kampagner om særligt udvalgte emner, hvor alle konsulenterne i en periode vil sætte særligt fokus på det pågældende emne ved alle besøg, hvor det ikke vil være åbenlyst irrelevant. Sådanne kampagner vil så vidt muligt blive forsøgt koordineret med BAR Bygge & Anlægs aktiviteter. Som foreløbige emner for særlige indsatser i 2011 arbejdes der med følgende emner:

·       De nye regler om arbejdsmiljøorganisationen, herunder især den årlige arbejdsmiljødrøftelse og de supplerende efteruddannelsestilbud

·        Spjældarbejde

·        Vinterforberedelse

·        Arbejde fra løse stiger
 
Det samarbejde med en kreds af interesserede projekterende og rådgivere, der blev indledt med workshoppen i december 2010 vil blive videreført i 2011, og der forventes afholdt endnu en workshop i efteråret 2011. Byggeriets Arbejdsmiljøbus vil som led i dette samarbejde arbejde med:
 
·        Synliggørelse af behovet for arbejdsmiljøkoordinering både under projektering og udførelse, herunder også af de økonomiske, kvalitetsmæssige og brugsmæssige fordele ved at indtænke arbejdsmiljøhensyn i projektering, udbud og byggeprocesplanlægning.
 
·        Opsamling af gode eksempler, der belyser hvordan man har gjort i forbindelse med de projekter, hvor man gjorde det godt, og hvordan det har påvirket byggeriets totaløkonomi.
 
·        Formidling af kendskab til de mange værktøjer og eksempler, der kan findes gennem Byggeproces.dk, herunder Bygherreforeningens anbefalinger.
 
·        Formidling af gode eksempler og erfaringer med de arbejdsmiljøproblemer, som mangelfulde projekter og udbud kan medføre, fx på afdelingsmøder i ingeniør- og arkitektvirksomheder og hos professionelle bygherrer.
 
Se hele arbejdsplanen: Klik her

Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2011 
 
Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.

     
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede