Nyhedsbrev 02/2011 

Evaluering: Byggeriets Arbejdsmiljøbus har fuld fart på – i den rigtige retning.

 

Der er netop gennemført en stor evaluering af Byggeriets Arbejdsmiljøbus for perioden fra andet halvår 2009 og det meste af 2010. Evalueringen er gennemført af sociolog Flemming Pedersen og antropolog Tilde Rye Andersen fra Team Arbejdsliv, som også har evalueret en række af Branchearbejdsmiljørådet Bygge & Anlægs aktiviteter.

 

Resultaterne viser, at vi har rigtigt godt fat i virksomhederne i byggebranchen. Konsulenternes rådgivning og vejledning vurderes af de medvirkende i undersøgelsen som værende endnu mere brugbar og værdifuld end i den tidligere evaluering fra 2009, og det er endda lykkedes os at få lidt mere fokus på det systematiske, forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

 

Evalueringen bygger på tre delundersøgelser:

·          Interview med 34 byggeledere, arbejdsmiljørepræsentanter, mestre mv. fra 22 særligt udvalgte case-virksomheder.

·          En spørgeskemaundersøgelse, hvor besvarelserne er indhentet dels elektronisk via e-mail og dels ved telefoninterview.

·          Statistisk analyse af vores besøgsregistreringer.

 

I spørgeskemaundersøgelsen har 229 svaret på spørgsmål om deres erfaringer med kontakten med konsulenterne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Ud fra disse svar kan vi se, at der blev rådgivet mest om konkrete arbejdsmiljøforhold og om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Samtidig vurderer virksomhederne, at deres udbytte af konsulenternes rådgivning er vokset markant, så mere end halvdelen af brugerne nu vurderer nytteværdien af kontakten med Byggeriets Arbejdsmiljøbus som værende ’meget stor’ eller ’stor’. I den tidligere evaluering fra 2009 var det en tredjedel af brugerne, der gav os den karakter.

 

Vi kan også konstatere, at 85 procent har fået øget deres viden om arbejdsmiljø i ’nogen’ eller ’høj’ grad efter besøg af en konsulent, og at tre fjerdedele af virksomhederne tænker og taler mere om arbejdsmiljøet som konsekvens af besøget. Helt generelt giver brugerne os det indtryk, at de synes, at Byggeriets Arbejdsmiljøbus er et godt initiativ, at det er godt, at vi optræder uvildigt - og at det har stor værdi, at det er gratis at benytte sig af rådgivningen, hvis man er tilknyttet organisationerne bag Byggeriets Arbejdsmiljøbus (i parentes er svarene fra den tidligere 2009-evaluering):

·          97% finder det vigtigt at vi ikke er en myndighed, men repræsenterer organisationerne (83%), og 95 % at vi er uvildige (81%)

·          95% finder det vigtigt at det er gratis at benytte Byggeriets Arbejdsmiljøbus (82%), medens 11% synes at det er ”spild af penge” (7%)

 

Vi får ros fra især de små og mellemstore virksomheder for den struktur, som vi har opbygget omkring konsulenttjenesten. Brugerne er glade for, at vi er opsøgende, og at konsulenterne er tilknyttet faste regioner, så man får et tættere forhold til den enkelte konsulent:

·          97% finder det godt at konsulenterne bringer erfaringer fra én virksomhed til andre virksomheder (93%)medens 8% bekymret for denne åbenhed (4%)

·          93% synes det er godt at konsulenterne er opsøgende og selv kører ud til pladser og virksomheder (87%)

 

Samtidig giver virksomhederne udtryk for, at det har stor betydning, at konsulenterne har en håndværksmæssig baggrund, og at de hele tiden kan bidrage med opdateret viden om regler og tekniske hjælpemidler.

 

Samlet set konkluderer evalueringen, at Byggeriets Arbejdsmiljøbus opfylder de mål, der er sat for projektet, og at der især er sket en stigning i brugertilfredsheden.

 

Evalueringen påpeger imidlertid også en række punkter, hvor vi skal være opmærksomme i forbindelse med den fremtidige udvikling af Byggeriets Arbejdsmiljøbus:

·          Hvor mange kontakter skal vi have til den enkelte virksomhed og byggeplads i forhold til hvor mange forskellige virksomheder og byggepladser vi skal kontakte?

·          Hvor meget fokus skal vi have på udvikling af et mere systematisk og forebyggende arbejdsmiljøarbejde, når vi ved at den slags opgaver er meget ressourcekrævende, i forhold mindre, men mere konkrete opgaver i forbindelse med løsning af arbejdsmiljøproblemer, brug af tekniske hjælpemidler og lignende.

·          Hvordan sikrer vi en rimelig balance mellem kontakten med bygningsarbejderne i forhold til kontakten med sikkerhedsledere, byggeledere og mestre?

·          Kan erfaringsspredningen til Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, til arbejdsmiljørådgivere og til organisationerne blive bedre?

·          Kan vi komme ind med rådgivning tidligere i byggeprocessen fx gennem bedre kontakt til bygherrer, projekterende, rådgivere mv.?

 

I Byggeriets Arbejdsmiljøbus er vi meget tilfredse med evalueringen: Vi er naturligvis meget stolte af det positive billede af, at vores brugere er glade for den hjælp vi yder, og at det ser ud til at vi har fået organiseret projektet på den rigtige måde, men vi er også glade for at få underbygget grundlaget for projektets videre udvikling og den fremtidige prioritering af Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ forskellige arbejdsmåder.

 

Se rapporten fra evalueringen: Klik her
 

Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2011 
 
Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.
 
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede