Nyhedsbrev 03/2011 

Indsats om samarbejdet om arbejdsmiljø.

De næste tre uger vil Byggeriets Arbejdsmiljøbus opsøge en række byggevirksomheder for at drøfte samarbejde om arbejdsmiljø ligesom der i forbindelse med den almindelig besøgsaktivitet vil være fokus på samarbejdet om arbejdsmiljø og valg af arbejdsmiljørepræsentanter.

Sidste år blev der gennemført en stor reform af reglerne om samarbejdet, sådan at virksomhederne nu har langt bedre muligheder for at organisere og udvikle samarbejdet så det passer lige til deres særlige forhold. Fokus er drejet væk fra at man skal leve op til en masse strikse regler til at den enkelte virksomhed selv gennem dialog skal finde frem til en måde at samarbejde på, der giver bedst mulig effekt på arbejdsmiljøet og fungerer bedst muligt i forhold til dens ledelses- og planlægningsfunktioner.
I den forbindelse ændres sikkerhedsorganisationen til arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og sikkerheds-repræsentanter ændres til arbejdsmiljø-repræsentanter. Se mere om AMO-reformen på Arbejdstilsynets web-sted: klik her.
Et element i den nye reform er at der skal afholdes en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor virksomhedens parter - på baggrund af en vurdering af hvordan samarbejdet har fungeret hidtil - selv tager stilling til spørgsmål som

·          hvordan samarbejdet skal organiseres?

·          hvilke mål der skal sættes?

·          hvilke nye udfordringer virksomheden står overfor?

·          hvordan uddannelsesmulighederne kan udfyldes?

·          er der brug for ekstern arbejdsmiljørådgivning?
Byggeriets Arbejdsmiljøbus vil tilbyde konsulent-besøg, der kan inspirere og medvirke til at komme godt i gang med den årlige arbejdsmiljødrøftelse, så virksomhederne får det bedst mulige udbytte.

På mødet vil det være hensigtsmæssigt, at der også deltager en arbejdsmiljørepræsentant eller en anden medarbejderrepræsentant samt eventuelt en kontorleder, byggeleder eller lignende. Dette for at sikre at den årlige arbejdsmiljødrøftelse bedst muligt tager udgangspunkt i virksomhedens egne forhold.

På mødet kan Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ konsulenter orientere om de nye regler og om de muligheder, der er for at indrette samarbejdet bedst muligt, så samarbejdet om arbejdsmiljøet kan blive et aktiv for virksomhedens planlægning og tilrettelægning af arbejdet. Konsulenterne har en række forslag til emner, som det erfaringsmæssigt kan være relevant at tage stilling til i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Man er derfor meget velkomne til at kontakte os, hvis virksomheden ønsker at benytte sig af tilbuddet om et konsulentbesøg.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal være gennemført inden den 1. oktober 2011.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus i Madrid

De første dage i maj var Byggeriets Arbejdsmiljøbus repræsenteret på den store europæiske konference om arbejdsmiljøkoordinering i byggeriet i Madrid. Der var stor interesse for det koncept, som Byggeriets Arbejdsmiljøbus bygger på, idet det tilsyneladende kun er meget få steder i Europa, der findes tilsvarende ordninger.

Specielt fandt de udenlandske kolleger det interessant, at Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan formidle erfaringer vedrørende bygningsarbejdernes arbejdsmiljø ”tilbage” til koordinatorer, projekterende og bygherrerådgivere – de så det som en form for ”nedefra-og-op” rådgivning.

Det var en ny synsvinkel i debatten, idet den europæiske diskussion i stor udstrækning kredser om at forbedre kvaliteten af koordineringen ved at kvalificere koordinatorerne gennem bedre uddannelse. Der var udbredt enighed om at der bør skabes en fælles europæisk forståelse for at koordinatorer skal have gennemført en masteruddannelse på universitetsniveau som overbygning på en teknisk grunduddannelse som konstruktør, arkitekt eller ingeniør. På den måde vil koordinatoren kunne få en større autoritet og dermed stærkere gennemslagskraft – og naturligvis en større kompetence til at håndtere arbejdsmiljøspørgsmålene.

AEIP i Bryssel

I sidste uge var Byggeriets Arbejdsmiljøbus så inviteret til at fortælle om projektet på et møde i AEIP’s arbejdsgruppe om arbejdsmiljø i Bryssel. AEIP er en sammenslutning af partsstyrede institutioner indenfor social sikring, pensionsordninger, arbejdsmiljø, sundhedsfremme mv. fra 22 europæiske lande.

Også her var der vældig stor interesse for Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ koncept og en spændende diskussion især med de spanske og tyske repræsentanter om hvor meget denne form for formidling reelt kan forbedre arbejdsmiljøet. Det afgørende vil nemlig være hvor meget det lykkes at indføre forebyggende rutiner, så planlægning og projektering i højere grad tager højde for arbejdsmiljøet under byggeriet.

En udvikling af erfaringsudvekslingen med de tilsvarende ordninger i Tyskland og Spanien vil kunne blive meget frugtbar, ikke mindst for Byggeriets Arbejdsmiljøbus, fordi netop disse ordninger er langt større, har mange flere års erfaring og er langt mere integreret med andre partsstyrede ordninger a la branchearbejdsmiljøråd, certificeringsordninger og pensions- og forsikringsordninger.

Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2011 
 
Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.

 

Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede