Nyhedsbrev 06/2011 

Spjældarbejde og ordresedler

Det sker meget ofte at der opstår arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med små ombygnings- eller reparations-opgaver i private hjem, detailbutikker, kontorer og lignende, simpelthen fordi der ikke er fortaget en vurdering af hvilke arbejdsmiljøhensyn og -foranstaltninger, der er nødvendige, i forbindelse med planlægningen af arbejdets udførelse. Sådanne arbejdsmiljøproblemer bliver meget ofte ikke løst, måske fordi opgavens er for kortvarig til at man får nået at finde en løsning.

Samtidig er det ofte et problem at denne type af opgaver ikke bliver ordentligt forberedt, så håndværkeren må bruge megen tid på at skaffe de rigtige materialer og værktøjer, ligesom det ofte sker at materialer, der tages fra servicevognen, ikke bliver registreret på byggesagen.

Der er således et generelt behov for at få planlagt og forberedt denne type af små byggeopgaver bedre – både af hensyn til en effektiv byggeproces og af hensyn til håndværkerens arbejdsmiljø.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har derfor i samarbejde med et par byggevirksomheder med meget spjældarbejde udviklet et ordreseddelsystem, som guider virksomheden igennem en række punkter, sådan at der kan blive taget højde for de udfordringer af både byggeteknisk og arbejdsmiljømæssig karakter, som udformningen og placeringen af den aktuelle byggeplads rejser.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har nu præsenteret ordreseddelsystemet for en række virksomheder, der i større eller mindre grad har indarbejdet konceptet i deres planlægningsrutiner.  Det er endnu for tidligt at opgøre de økonomiske og arbejdsmiljømæssige fordele ved at benytte konceptet, men vi kan allerede nu konstatere en stor interesse for konceptet.

Også virksomheder, der i forvejen har en eller anden form for ordreseddelsystem, er blevet inspireret af vores koncept til at udvikle deres eget system.

Prøv at kigge nærmere på modellen til en ordreseddel klik her. Byggeriets Arbejdsmiljøbus' konsulenter hjælper gerne med at tilpasse ordresedlen til den enkelte virksomheds særlige behov.

I forbindelse med introduktionen af konceptet har kombic/visionworks udarbejdet en radioudsendelse, som har været sendt af flere hundrede lokalradioer over hele landet, sådan at også kunderne – bygherrerne – også bliver opmærksomme på de arbejdsmiljøudfordringer, der er forbundet med at skulle arbejde i fx et privat hjem. Der er nu ud arbejdet en forkortet og redigeret udgave af radioudsendelsen med billedside klik her.


Byggeriets Arbejdsmiljøbus 2012-2014

Parterne bag Byggeriets Arbejdsmiljøbus har som nævnt i sidste nyhedsbrev besluttet at fortsætte projektet i de næste tre år, dvs. frem til udgangen af 2014. I den forbindelse sker der en mindre justering af den årlige bevilling, så det er muligt at opretholde det hidtidige aktivitetsniveau.

Dansk Håndværk og Kooperationen har tilsvarende besluttet at fortsætte deres byggeområders tilslutning til Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening og 3F tager stilling til isolerings-områdets tilslutning for ét år ad gangen og har netop besluttet at fortsætte tilslutningen i 2012.

Der er enighed mellem Dansk Byggeri og 3F om at der er behov for, at Byggeriets Arbejdsmiljøbus udvides med flere konsulenter, men der er samtidig enighed om at der ikke i øjeblikket er økonomisk mulighed for den ønskelige udvidelse på grund af den lave omsætning i byggeriet. Parterne har derfor aftalt at vurdere situationen igen til oktober 2012.

Styregruppen for Byggeriets Arbejdsmiljøbus har vedtaget en projektplan for perioden 2012-2014 klik her. Projektplanen skal så løbende uddybes gennem årlige arbejdsplaner.


Byggeriets Arbejdsmiljøbus ønsker glædelig jul og godt nytår

Det har været et godt og produktivt år for Byggeriets Arbejdsmiljøbus: Det ser ud til at vi når at aflægge op mod 1700 besøg på 750 byggepladser og i 350 virksomheder. Det er lidt flere end det fastlagte besøgsmål på 1600 besøg i alt. Til gengæld er det lidt færre byggepladser, der er blevet besøgt end sidste år, men til gengæld er der flere af byggepladserne, som det har været nødvendigt med flere besøg på, enten fordi der er tale om meget store og foranderlige pladser, eller fordi der simpelthen er store arbejdsmiljøudfordringer, som det tager tid at få styr på.

2011 er det sidste år i den første projektperiode, men heldigvis tog organisationerne fat på drøftelsen af projektets fremtid allerede tidligt på året, så der med afgørelsen om en forlængelse på 3 år kunne komme ro og tryghed om fremtiden blandt medarbejderne i Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

2011 er også året hvor Bygherreforeningen blev tilsluttet Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Det er en naturlig konsekvens af den voksende erkendelse af, at mange arbejdsmiljøproblemer både kan og bør løses allerede i projekterings- og udbudsfasen og af den store betydning bygherrens synlighed og engagement har for arbejdsmiljøet i byggefasen. Bygherreforeningens tilslutning til Byggeriets Arbejdsmiljøbus giver os langt bedre muligheder for at indlede en dialog med bygherrer og deres rådgivere og dermed får større sammenhæng i vores indsats.

 2011 har vi brugt mange kræfter på at undgå tunge løft i forbindelse med gipsplademontage og montage af vinduer og døre.

Vi har også benyttet de nye regler om arbejdsmiljøorganisationen som en anledning til at kontakte et stort antal virksomheder med henblik på at sikre, at de årlige arbejdsmiljødrøftelser bliver konstruktive bidrag til virksom-hedernes forebyggende indsats.

2011 blev også året hvor vi har været mere opmærksomme på anlægsarbejder især i forbindelse med de store metro-, motorvejs- og brobyggerier.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle vores samarbejdspartnere i virksom-heder, organisationer, rådgivningsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner mv. en rigtigt glædelig jul og ud-trykke en meget stor tak for godt og konstruktivt samarbejde i 2011 med ønsket om et godt nytår med om muligt endnu mere og endnu bedre samarbejde i det nye år.

"Jule Bam-bus" fra Vietnam


Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2011 
 
Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede