Nyhedsbrev 02 /2012

Byggeriets Arbejdsmiljøbus i 2011

Beretninger over Byggeriets Arbejdsmiljøbus' virksomhed i 2011 er nu godkendt, den kan ses her.
 
Det fremgår af beretningen, at Byggeriets Arbejdsmiljøbus har aflagt mere end 2000 besøg på byggepladser, i virksomheder og hos andre i løbet af 2011.
 

De områder hvor der især er grund til at fremhæve Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ indsats i 2011 er følgende:

   Virksomhedernes interne arbejdsmiljøindsats, hvor der har været afholdt et stort antal møder om organiseringen af arbejdsmiljøindsatsen, den årlige arbejdsmiljødrøftelse, arbejdspladsvurdering og samspillet mellem arbejdsmiljøindsatsen i virksomheden og på byggepladserne.

   Anvendelse af tekniske hjælpemidler til opsætning af gipsplader, montering af vinduer og dørpartier mv., hvor der har været formidlet erfaringer og udviklet nye ideer om hvilke hjælpemidler der er egnede til de enkelte opgaver og hvordan arbejdets udførelse, instruktion, adgangsveje, stilladser osv. skal tilpasses, når der skal anvendes tekniske hjælpemidler.

   Forberedelse af spjældarbejde, så de muligheder, der er for at skabe et så godt arbejdsmiljø som muligt, også bliver bragt i anvendelse. Der er blevet udviklet og afprøvet en særlig ordreseddel, som gør det muligt at få taget højde for arbejdsmiljøet i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdet.

   Lærlingene skal have arbejdsmiljøet ind under huden allerede i forbindelse med deres uddannelse. Derfor bruger Byggeriets Arbejdsmiljøbus en del ressourcer på at besøge skolerne og fortælle lærlingene om arbejdsmiljø indenfor deres fag. Det har rustet lærlingene til at få bragt arbejdsmiljøet på dagsordenen hjemme i firmaet.

   Anlægsarbejde fylder stadig mere i branchen og Byggeriets Arbejdsmiljøbus har derfor opprioriteret besøgene på anlægspladser i forbindelse især med motorvejs- og brobyggerier, hvor der har været arbejdet med vanskelige armeringsopgaver, faren for påkørsel og støvproblemer ved kalk- og cementstabilisering.

   Bygherrer, arkitekter, konstruktører og ingeniører har der i 2011 været en voksende dialog med, ikke mindst på grund af vanskelighederne med at få implementeret kravet om arbejdsmiljøkoordinering allerede i projekteringsfasen. Desuden har Bygherreforeningens tilslutning til Byggeriets Arbejdsmiljøbus været en god anledning til at kontakte bygherrerne.
 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus har udgivet en kortfattet udgave af beretningen, hvor hovedbudskaberne i beretningen er præsenteret i oversigtform og hvor der er en række konkrete cases, der illustrer hvordan Byggeriets Arbejdsmiljøbus arbejder i praksis.
Den korte beretning kan rekvireres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus eller kan downloades her.
 

 

Indsats om adgangsveje

Fra den 10. april og en måned frem vil Byggeriets Arbejdsmiljøbus sætte særlig fokus på adgangsvejene på byggepladserne.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus møder ind imellem byggepladser, hvor adgangs- og færdselsveje er planlagt logisk i forhold til behovet for transport og færdsel, hvor vejene er adskilt og sikret så risikoen for personpåkørsel er minimeret, og hvor vejene er udført så de kan tåle belastningen uanset vejrliget. Samtidig demonstrer disse byggepladser at det også kan lade sig gøre at holde vejene, oplagspladser og affaldscentre løbende ryddede og ordentlige. Det er et fremragende grundlag for at skabe en velfungerende byggeplads – hvor arbejdet kan udføres både sikkert og effektivt.

Desværre møder Byggeriets Arbejdsmiljøbus langt oftere byggepladser hvor adgangs- og færdselsvejene ikke er orden, og hvor det skaber store problemer for både arbejdsmiljø og byggeproces.

I forbindelse med indsatsen vil konsulenterne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus især se på forhold som:

   Indretning af byggepladsen: placering af skurby, oplagspladser, værksteder, affaldscenter mv.

   Transportveje mellem oplagspladser, brugssteder og affaldsopsamlingssteder

   Adgangsveje for personer mellem port, skurby og arbejdssteder

   Adgangsvejes beskaffenhed (fundering, dræning, rydning og belysning mv.)

   Er transportvejene gode nok til at man kan bruge hensigtsmæssige tekniske hjælpemidler

   Adskillelse og krydsninger mellem gående og kørende trafik – kørsel med teleskoplæssere mv.

   Både indendørs- og udendørs adgangsveje skal inddrages

   Vertikal transport, trappetårne, elevatorer, kraner mv. samt transport med teleskoplæssere mv.

   Flugt- og redningsveje

   Rollefordeling mellem arbejdsmiljøkoordinator(B), leverandører, ansvarlig entreprenør og de virksomheder (mestre og medarbejdere) der arbejder på pladsen

   Medarbejdernes færdselsadfærd i forhold til fastlagte færdselsveje på byggepladsen
Indsatsen vil blandt andet indebære tilbud om

   Møder med arbejdsmiljøkoordinatorer(B) og de entreprenører der har ansvaret for adgangsvejene

   Drøftelser med medarbejdere og arbejdsmiljøgrupper om adfærd i forhold til fastlagte veje

   Deltagelse i sikkerheds- og/eller byggemøder

   Møder med projektledere mv. i arkitekt- og ingeniørfirmaer eller evt. hos professionelle bygherrer inden opstart af nye byggepladser

Der er allerede nu mulighed for at aftale møder med Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ regionale konsulenter om planlægning og indretning af adgangs- og færdselsveje – find konsulenterne her.
Pressemateriale til "Indsats om adgangsveje" kan hentes her.

Renovering og bly

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har det sidste stykke tid fået en række henvendelser i forbindelse med arbejde, hvor der er risiko for at bygningsarbejderne kan blive udsat for blyholdigt støv.

Det er almindeligt kendt, at bly ofte findes i maling på gamle vinduesrammer, men det kommer bag på mange, at det også findes i vægmaling. Ofte bliver problemet først bliver opdaget, når renoveringen er godt i gang. Her kan bygningsarbejderne have været udsat for farlig blypåvirkning. Desuden kan det let blive en dyr affære for bygherren, når arbejdet skal sættes i bero, mens omfanget analyseres og malingen fjernes.

Det er de arbejdsgange der støver, der giver problemerne, når en ældre bygning skal renoveres. Man skal derfor være opmærksom på problematikken fx når der rilles til elkabler og kontakter, hugges i vægpudsen eller bores huller.

Er man på forkant med situationen og en forundersøgelse har afsløret blyforureningen, kan arbejdet håndteres fornuftigt. En afrensning af områder, der senere skal bearbejdes gør, at det efterfølgende arbejde kan udføres som normalt.

En metode er at opmærke de områder/zoner, som senere skal bearbejdes og rense dem for bly. Afrensningen foregår med sikkerhedsforanstaltninger som ved asbestarbejde. Når afrensningen er færdig og huset er rengjort, kan renoveringen foregå på næsten normal vis.

Bygherren skal sørge for nødvendige forundersøgelser, hvis der er mistanke om bly, asbest, PCB eller lignende og på den baggrund oplyse entreprenøren om særlige risici.

Når der udføres arbejde hvor blyholdigt støv kan blive frigjort skal følgende retningslinjer følges:

Arbejdsområdet afgrænses og skærmes som ved arbejde med asbest

Tætsluttende skærmvægge, etablering af adgangssluser, etablering af undertryk i arbejdsområder med konstant luftskifte, brug af HEPA-filtre på støvsugere og luftrensere

Mekanisk værktøj forsynes med sug

Åndedrætsværn, beskyttelseshandsker og dragt

Håndværkerne under blodkontrol (blodprøver for blyindhold)

Velfærdsforanstaltninger (miljøvogn)

Særlig instruktion og APV


Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel

Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2012

Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.
 
 
 
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede