Projekt: Forebyggelse af MSB i byggeriet

Hvor MSB og fysisk nedslidning historisk set har været undersøgt ud fra mere ’rene’ biomedicinske videnskabelige tilgange, er der de senere år opstået konsensus - i dansk og international arbejdsmiljøsammenhæng – om at udfordringerne med MSB må behandles i et tværvidenskabeligt lys. Til denne tværfaglige behandling har man fra forskningsmæssig og politisk side peget på behovet for en biopsykosocial model som referenceramme for, at kunne trække forskningen og arbejdet med MSB ud af den rene medicinske fokusering – og ind i en mere tværvidenskabelig tænkning med fokus på både biomedicinske, psykologiske og sociale aspekter af de fysiske belastninger som forekommer i byggebranchen.

Projetet ”Forebyggelse af muskel- og skeletbesvær i byggeriet” har således til formål at undersøge sammenhænge mellem MSB-relateret belastning i arbejdet i byggeriet og organisatoriske, individuelle og strukturelle relationer på arbejdspladsen. Derved vil projektet skabe et kvalificeret bidrag til forståelse af MSB-relateret belastning på arbejdspladsen. Ved at den fysiske belastning ses i lyset af arbejdets kerneopgave, villigheden til at anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, sociale normer, og forståelser af identitet inden for byggefagene, vil der skabes ny viden om hvordan en række sammensatte faktorer har indflydelse for fordelingen af belastende arbejdsopgaver blandt sjakkets medlemmer.

Den viden som projektet skaber, vil kunne anvendes aktivt til at påvirke såvel de fysiske som de psykologiske og sociale arbejdsmiljøforhold i positiv retning, og bidrage til forståelse af hvordan negative konsekvenser af fysisk belastning kan undgås.
Projektets rammer og samarbejde
Projektet er blevet til i et tæt samarbejde mellem BAT-kartellet, Dansk Byggeri, Byggeriets Arbejdsmiljøbus(Bambus), Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø(NFA) samt Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv(CAA) ved Roskilde Universitet.

Det er parterne i projektets ambition at sikre en solid ramme for tværfaglig vidensdannelse omkring projektets genstandsfelt. Denne ambition søges indfriet ved at have en forsknings- og erfaringsmæssigt stærk vejledergruppe med kompetencer inden for de forskellige delelementer af projektet.

Ydermere er der på NFA planer om at iværksætte et parallelt PhD-projekt med særligt fokus på at undersøge effekten af en organisatorisk intervention overfor forhold til MSB i byggebranchen. Det er tanken at de to projekter vil indgå i et synergiskabende samarbejde.
Plan for projektets udførelse
Projektet kommer til at forløbe over fire faser, og kommer til at rumme en række kvalitative interviews med fagfolk fra 4-5 faggrupper inden for byggeriet, spørgeskemaundersøgelser bredt i byggebranchen, dybdegående interviews samt fysiologiske målinger med udvalgte sjak inden for særlige belastningsgrupper, og til sidst workshops med henblik på udvikling af mulige interventioner eller ændringer som kan nedbringe antallet af mennesker med muskelskeletlidelser i den danske byggesektor.

Det er muligt at denne foreløbige plan revideres som arbejdet med projektet skrider frem, såfremt alternative fremgangsmåder forekommer mere hensigtsmæssige for opnåelsen af projektets formål.

For mere information omkring projektet kontaktes PhD-studerende Jeppe Z. N. Ajslev på telefon 41336680 og mail jza@bam-bus.dk.
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede