Nyhedsbrev 03 /2012

Adgangsveje

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i foråret gennemført en særlig indsats overfor adgangsveje på byggepladserne.

Samtidig udsendte Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg sin nye vejledning ”Færdsel på byggepladsen – adgangs- og transportveje”, som således blev formidlet til byggeriet gennem Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ indsats.

I forbindelse med indsatsen har Byggeriets Arbejdsmiljøbus haft ca. 15 møder med arkitekter og ingeniører om byggepladsindretning og sikring af fornuftige adgangs- og færdselsveje allerede fra byggepladsens etablering, ca. 65 byggeplads- og virksomhedsbesøg om adgangsveje samt en række besøg hos især kommunale bygherrer om vigtigheden af at have adgangsveje mv. med i udbudsmaterialet.

Ud over disse målrettede aktiviteter har konsulenterne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus haft en særlig opmærksomhed på adgangsveje i forbindelse med de almindelige byggepladsbesøg i indsatsperioden.

I forbindelse med indsatsen har konsulenterne fra byggeriets Arbejdsmiljøbus mødt mange byggepladser med fint fungerende adgangsveje, men også pladser hvor adgangsvejene ikke var hensigtsmæssige.

De gennemgående problemer har især været følgende:

   Det er ofte vanskeligt i praksis at sikre en effektiv adskillelse af kørende og gående trafik

   Mangelfuld afmærkning og skiltning

   Adgangsveje er opbygget så det er vanskeligt at bruge tekniske hjælpemidler til materiale transport

   Materialeoplag, affald og rod hindrer fremkommeligheden på adgangsvejene

   Adgangsvejene er ikke placeret hensigtsmæssigt i forhold til hvor man skal hen, så folkene ikke benytter de indrettede adgangsveje, men skyder genvej

   Ansvaret for adgangsvejenes vedligeholdelse er ikke placeret præcist

   Mangelfuld eller uhensigtsmæssig belysning på adgangsveje

I forbindelse med Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ dialog med byggepladser og projekterende har konsulenterne introduceret den såkaldte ”spaghetti-metode”, hvor man simpelthen tegner transportlinjerne op på en byggepladsplan, sådan at stregernes tykkelse viser hvor meget trafik der er. Denne metode viste sig i mange tilfælde at være et godt hjælpemiddel til at finde ud af hvor hvilke adgangsveje skulle placeres og hvordan de skulle udformes.
Gennem indsatsen er konsulenterne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus blevet godt rustet til at kunne give en vurdering af byggepladsens adgangsveje og formidle gode ideer til forbedringer, så er der spørgsmål om adgangsveje, så kontakt gerne den lokale konsulent fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus og helst allerede inden byggepladsen startes op eller i hvert fald så tidligt som muligt i byggeprocessen.

Find din lokale konsulent her. 


 

Erhvervs PHD projekt i Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Forsknings- og Inniovationsstyrelsen har bevilget Byggeriets Arbejdsmiljøbus et erhvervs PhD-projekt om "Forebyggelse af muskel- og skelletbesvær (MSB) i byggeriet".

Projektet skal undersøge sammenhængene mellem muskel- og skeletbesvær og den måde arbejdet organiseres på, herunder arbejdsdelingen i sjak.

Projektet udføres af PhD-studerende Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev, der er kandidat fra psykologi- og arbejdslivsstudierne på Roskilde Universitet. Jeppe vandt Nordisk Ergonomiselskabs studenterpris i 2011.

Henrik L. Lund fra Roskilde Universitet er hovedvejleder og desuden er Roger Persson og Lars L. Andersen fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø også vejledere. Anders Kabel fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus er virksomhedsvejleder.

Jeppe Z. N. Ajslev

Vejlederne indgår sammen med Ann Mills Karlslund, Dansk Byggeri og Ulrik Spannow, BAR-kartellet samt Paul Anker Lund, NFA i projektets styregruppe.

En beskrivelse af projektet kan læses her.


Motoriseret stenvogn

Byggeriets Arbejdsmiljøbus er med i et projekt om udvikling af en stenvogn, der er mindre belastende for murerarbejdsmændene, når de skal køre stenhoveder rundt på byggepladsen. Se beskrivelsen af projektet på Forebyggelsesfondens web-sted her.

Den nye stenvogn er udviklet gennem et designforløb hvor brugerne har været meget tæt inddraget, så den nye stenvogn kunne blive så praktisk at anvende som overhovedet muligt.

Projektet er nu så langt at en ny stenvogn er ved at blive sat i produktion.

Den nye stenvogn er udførligt beskrevet på producentens web-sted - læs mere her.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus får stillet nogle få eksemplarer af den nye stenvogn til rådighed, sådan at man fra uge 34 får mulighed for – efter aftale med den lokale konsulent fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus - at låne stenvognen, så man selv kan vurdere hvordan den er at arbejde med.

Find din lokale konsulent her.


Sommerferietiden nærmer sig!

Så nærmer sommeren sig, men i år er ferierne så fint fordelt at der stort set altid vil være mindst én konsulent i hver af Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ fire regioner.

I de få tilfælde hvor der nogle få dage ikke er bemanding i en region, vil regionen blive serviceret af naboregionen.
Byggeriets Arbejdsmiljøbus vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for godt samarbejde i den første halvdel af 2012 og ønske alle en rigtigt god sommer.

Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel

Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2012

Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede