Nyhedsbrev 04 /2012

Trafiksikkerhed

 

Her i efteråret sætter Byggeriets Arbejdsmiljøbus særlig fokus på trafiksikkerhed. Det gælder både, når vi taler med bygningsarbejderne på byggepladsen, og når vi taler med mestre og arbejdsmiljørepræsentanter hjemme i virksomheden.

 

Når vi taler med virksomhederne, er det blandt andet om emner som fx

·    Sikkerhedsniveauet ved indkøb eller leasing af nye biler.

·    Effektiv procedure for vedligeholdelse og reparation af biler.

·    Retningslinjer for adfærd ved brug af biler og trailere.

·    Køreteknisk uddannelse af medarbejdere.

 

Der er mange gode grunde til at drøfte disse emner mellem ledelse og medarbejdere og på den baggrund formulere en egentlig færdselssikkerhedspolitik i virksomheden, så alle medarbejdere får en klar forståelse af hvordan man benytter firmabilerne i virksomheden.

 

Firmabilen er virksomhedens mest synlige ”ansigt” udadtil, og medarbejdernes adfærd i trafikken er derfor en del af det image virksomheden opbygger i offentligheden – ikke mindst nu hvor bilerne tydeligt skal skilte med virksomhedens CVR-nummer. Desuden har medarbejdernes kørestil stor betydning både for brændstofforbrug og skader, og dermed på den udgift der er forbundet med firmabilernes drift: Brændstof- og dækforbruget kan let reduceres 15% gennem en fornuftig kørestil. Hertil kommer de indirekte udgifter det medfører, når medarbejderne ikke kan benytte deres sædvanlige firmabil, fordi den skal på værksted i utide.

 

Firmabilen er et farligt stykke værktøj, så husk altid at få trafiksikkerhed med i APV-processen. Et godt udgangspunkt er at tage en drøftelse med medarbejderne om deres oplevelser af nærved-ulykker og materielle skader i forbindelse med brug af firmabiler.

 

Når vi taler med medarbejderne ude på byggepladserne, er det blandt andet om emner som fx

·   Tag selv ansvar for bilen og giv besked om fejl og skader – kør aldrig i en farlig bil.

·    Læs bilen forsvarligt og pas især på løse genstande, overlæs, taglast og trailerkørsel.

·    Kør, når du kører, og lad være med at lave alt muligt andet end at køre samtidig. Parker, hvis du skal tale
     med kunder og leverandører.
·    Kør fornuftigt og benyt sele (ligesom i privatbilen), overhold hastighedsgrænserne, tal ikke i håndholdt
     mobiltelefon, lad være med at skrive SMS’er osv.
·    Pas på træthed især om morgenen og på vej hjem efter en lang arbejdsdag. Ordentlig morgenmad og
     rigeligt med vand, inden du skal ud at køre langt, er vigtige sikkerhedsforanstaltninger.

 

Det er på en dyster baggrund at Byggeriets Arbejdsmiljøbus har valgt at sætte fokus på trafiksikkerhed.

 

41 % af alle trafikulykker sker i arbejdstiden eller på vej til eller fra arbejde. 1400 mennesker er hvert år indblandet i en trafikulykke i deres arbejdstid og Arbejdstilsynet skønner at ca. 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken. Samtidig fortæller statistikken, at varevogne har 3 gange så stor risiko for at blive indblandet i trafikulykker end personbiler.

 

Varevogne er mere ustabile end moderne personbiler, og de har ofte meget mindre sikkerhedsudstyr - og så er varevogne meget farligere at blive påkørt af end andre biler.

 

Varevogne er ofte høje og relativt lette i forhold til hvor meget gods, man må læsse på dem. Læsset ændrer derfor bilens tyngdepunkt meget og påvirker dermed stabiliteten i kritiske situationer. Bøden er på mindst 3.000 kr. samt en betinget frakendelse af kørerkortet, hvis man kører med gods, der ikke er ordentligt fastspændt.

 

Det er også vigtigt at parkere med omtanke – ikke mindst i forbindelse med spjældarbejde og renoveringsopgaver i byerne. En forkert parkeret varevogn kan medføre farlige situationer for andre trafikanter, og bygningsarbejderen skal selv kunne færdes sikkert omkring vognen, når der skal materialer ind og ud af den.

 

Rådet for Sikker Trafik er også i gang med et flerårigt projekt, som sætter fokus på virksomheders håndtering af trafiksikkerheden. Projektet retter sig især mod større virksomheder med mange firmabiler. Det er finansieret af Forsikring & Pension. Se mere om projektet her.

 

Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljøbus udgivet en lille pjece, der er målrettet bygge- og anlægsbranchen: "Et sikkert arbejdsmiljø – også i trafikken", læs den her. Pjecen er gratis og kan bestilles her.

 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i samarbejde med Kombic / Visonworks udarbejdet en radioudsendelse, som er udsendt af ca. 135 lokalradiostationer til ca. 600.000 lyttere over hele landet.
Udsendelsens hovedbudskab er, at det ikke kun er når ungerne skal køres i børnehave, at man skal tænke på trafiksikkerhed, men også når man bruger varevognen som et arbejdsredskab.
 
Hør udsendelsen her.
 

Kontakt Byggeriets Arbejdsmiljøbus og få inspiration til en drøftelse om trafiksikkerhed i firmaet.
 


Bygherrer og projekterende

 

Bygherreforeningen afholdt i samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljøbus en workshop den 14. november 2012, hvor der blev udviklet nye ideer om hvordan man gennem samarbejde mellem bygherrer, projekterende og udførende kan sikre et bedre arbejdsmiljø under opførelsen.

 

Workshoppen var bygget op omkring en række typiske cases, som især konsulenterne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus havde indsamlet på forhånd og dannede udgangspunkt for gruppedrøftelser om, hvem der kunne gøre hvad og hvordan så sådanne situationer kunne forebygges. Grupperne var sammensat så der var både bygherrer, projekterende og udførende i alle grupper, samt en konsulent fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus.
 

Desuden var der to inspirerende foredrag som optakt til gruppedrøftelserne: Professor Kristian Kreiner fra CBS fortalte om ”Arbejdsmiljø som en utilsigtet sideeffekt, og lektor Kirsten Jørgensen, DTU, fortalte om planlægningen af en god byggeproces med et godt arbejdsmiljø.
 
Desuden blev Værdibyg-projektet kort præsenteret.
 
Workshoppen blev med 65 tilmeldte noget af et tilløbsstykke og deltagerne var så aktive og kreative i deres bidrag til gruppedrøftelserne, at de i den afsluttende evalueringsrund ønskede sig mere tid i grupper næste gang, vi indkalder til sådan en workshop.

 

Ud af gruppedrøftelserne tegnede sig en række områder hvor der er behov for indsats:

·        Gode ideer og vigtige erfaringer skal bruges til læring både tilbage til de projekterende og til andre byggepladser.

·        Bygherren må sørge for at der tages højde for arbejdsmiljø allerede i tidsplanlægning og udbudsfase.

·        Mulighederne for projektoptimering og granskning til at forebygge arbejdsmiljøproblemer og sikre bygbarhed skal udnyttes bedre.

·        Bygherren må ”sætter dagsordenen”, gør sig synlig og bruger sin koordinator offensivt – og ikke kun i fællesområderne.

·        Bygherren må medvirke til at entreprenørerne instruerer bygningsarbejderne og fører effektivt tilsyn Uanset underentreprenørforhold.

·        Behov for inspiration og paradigmer for P-koordinering – gerne en overskuelig vejledning – og udvikling af et effektivt samspil mellem P- og B-koordinator.

·        Koordinatoren skal have de nødvendige kundskaber og kompetencer – og projekteringsleder hhv. byggeleder skal sørge for gode rammer for koordineringen.

·        De projekterende må forstå at det er en del af deres professionelle faglighed at skulle arbejde med bygbarhed og herunder arbejdsmiljø allerede under projekteringen.

·        Samarbejdet om byggeprocessen må udvikles så det fungere både horisontalt og vertikalt – og så tidligt som muligt i procesforløbet: Fokus på processen frem for resultatet.

 

Læs et notat og se præsentationerne fra workshoppen her.
 

 
Godt at prøve…
 
Igennem efteråret har konsulenterne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus haft mulighed for at udlåne forskelligt arbejdsmiljøvenligt udstyr, sådan at bygningsarbejderne kan afprøve udstyret under realistiske forhold på deres egen byggeplads.
 
Den nye motoriserede stenvogn har der været så stor efterspørgsel efter, at det de fleste steder i landet kun har været muligt at låne den nogle ganske få dage ad gangen. 
Det har dog som regel været nok til at murerarbejdsmændene har kunnet nå at blive så fortrolige med betjeningen af stenvognen, at de har kunnet vurdere dens muligheder. Der har været stor tilfredshed med stenvognen til kørsel på terræn, hvor den er langt mere ”terræn-gående end en traditionel stenvogn. Men det gælder også ved kørsel på ramper og stilladser, hvor den er særdeles manøvredygtig og let at betjene.
 
(Foto: John Ehbrecht)
 

Det har også været en stor succes at udlåne akku-borehamre med halvintegrerede støvsugere. Det har vist sig at disse støvsugere både er meget effektive til at hindre at bygningsarbejderen får borestøv i øjne og luftveje, og samtidig viser det sig at sliddet på mejslen reduceres. Endelig bidrager støvsugerne til at begrænse forekomsten af almindeligt sten- og betonstøv på byggepladsen. Mange bygningsarbejdere har ikke anset disse støvproblemer for særligt alvorlige, men efter at have haft maskinen til lån oplever de hvilken forskel det gør at slippe for støv-generne.

 

Det næste tekniske hjælpemiddel vi får mulighed for at låne ud i kortere perioder er nogle luftrensere, der kan reducere det almene byggestøv i luften ganske mærkbart. Konsulenterne vil have luftrenserne til udlån fra slutningen af januar 2013.

 

Konsulenterne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus har løbende mulighed for at formidle udlån af tekniske hjælpemidler, så man kan afprøve det i praksis inden virksomheden tager beslutning om indkøb eller leje.

 

Spørgsmål om valg af tekniske hjælpemidler kan altid rettes til Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Konsulenterne har meget stor erfaring i at vurdere, hvilket udstyr der egner sig til de forskellige arbejdssituationer og -opgaver.
 

 

Bedre kemi i Byggeriets Arbejdsmiljøbus

 
Det kemiske arbejdsmiljø er nok det felt, hvor konsulenterne i Byggeriets Arbejdsmiljøbus er svagest fagligt funderet.
 

Det er der nu rådet bod på, ved at Byggeriets Arbejdsmiljøbus har indgået en aftale med Arbejdsmiljøhuset om support i forbindelse med spørgsmål om stoffer og materialer i arbejdsmiljøet, som konsulenterne ikke umiddelbart kan svare på.
 

Arbejdsmiljøhuset har en stor ekspertise opbygget gennem mange år som malerbranchens arbejdsmiljørådgiver - en ekspertise som altså nu er blevet en del af det ”bagland”, som konsulenterne kan trække på. Se mere om Arbejdsmiljøhuset.

 

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus på udstilling 

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har skiftet de gamle, klodsede udstillingsstande ud med nogle fikse roll-ups suppleret med lette café-borde.
 
 
Den nye udstilling fik sin ilddåb til den meget velbesøgte Knauf-messe i Hobro, hvor flere hundrede deltagere besøgte standen.

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus er her i efteråret blevet præsenteret dels på den store internationale ulykkesforebyggelseskonference i Sopot i Polen og dels på ISSA’s byggesektorkonference i Boston i USA. Begge steder var der stor interesse for at høre mere om Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ koncept og erfaringer.
 

Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel

Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2012

Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.
 
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede