Nyhedsbrev 01 /2013

Året der gik

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har udsendt en lille folder der illustrerer hvad der har været arbejdet med i året der gik og indeholder blandt andet nogle konkrete case-beskrivelser.
 

Folderen kan ses her, men den kan også rekvireres i Byggeriets Arbejdsmiljøbus sekretariat på 72 17 00 13 eller
pr. e-mail.
 
Folderen bygger på Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ beretning over indsatsen i 2012. 
 
Den fulde beretning kan ses her.
 
Beretningen er suppleret med en række bilag med statistiske oplysninger om besøgsaktiviteten i 2012.
 
I løbet af 2012 er 1180 nye virksomheder og byggepladser blevet kontaktet, og der har været aflagt 1674 besøg i virksomheder og på byggepladser. Det er stort set som i 2011, hvor der blev gennemført 1685 besøg.
 
Hertil kommer 288 møder mv. i organisationer, hos leverandører, på skoler og med rådgivere og myndigheder med henblik på undervisning, debatoplæg, erfaringsudveksling, sparring mv.
 
Konsulenterne bliver helt overvejende meget positivt modtaget, og de oplever en stor lydhørhed og vilje til at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor det er praktisk muligt.  
Dette har medført at besøg affødt af henvendelser direkte fra byggevirksomheder, der har behov for hjælp, fortsat stiger og nu udgør 26 % af besøgsaktiviteten. 59 % af besøgene var opsøgende og 15 % skyldtes henvendelser fra organisationer eller andre.

 

Der blev arbejdet med to særlige indsatser, hvor forårsindsatsen satte fokus på adgangsveje og efterårsindsatsen satte fokus på trafiksikkerhedEfterårsindsatsen kom imidlertid så sent i gang at den fortsætter ind i 2013.

 

Blandt de øvrige fokus-emner er der grund til at fremhæve følgende:

 

·          Anlægsarbejde, hvor der især har været arbejdet med metoder til at undgå støvproblemer ved kalk- og cementstabilisering, med risikoen for påkørsel af forbipasserende trafikanter, armeringsarbejde i forbindelse med broer og vildtpassager mv.

 

·          Arbejdsmiljøorganisationen, hvor der er fulgt op på indsatsen i 2011 om at få virksomhederne til at anvende den årlig arbejdsmiljødrøftelse til at få systematik i samarbejdet om arbejdsmiljøet, valgt arbejdsmiljørepræsentanter og få inddraget APV i planlægning og tilrettelægning af arbejdet.

 

·          Kemiske problemer i forbindelse med arbejde med linoleum, tagpap, fugemidler, lime, skum, bly mv. har det blandt andet gennem samarbejdet med Arbejdsmiljøhuset været muligt at håndtere mere kvalificeret. Ikke mindst bly har givet anledning til problemer i forbindelse med renovering af ældre bygninger.

 

·          Nedstyrtningsrisici har været genstand for gensidig erfaringsudveksling med Arbejdstilsynet og på den baggrund har der været megen fokus på at begrænse nedstyrtningsrisikoen fx i forbindelse med tagarbejde, halbyggeri og nedrivning og anvendelse af løse stiger.

 

·          Samspillet mellem byggepladsens parter og arbejdsmiljøkoordinering (B) er fortsat et område, der har været arbejdet meget med. I den forbindelse har der også været en hel del dialog med bygherrer og projekterende især om arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen. Desuden har der i samarbejde med Bygherreforeningen været afholdt en meget velbesøgt workshop for bygherrer, projekterende og udførende, hvor der udviklede sig en meget konstruktiv dialog om hvordan samspillet kan udvikles og forbedres.

 

·          Tunge løft i forbindelse med murerarbejde, stilladsarbejde, gipsplademontage, montering af vinduer og døre har der også i 2012 været arbejdet meget med og der er gjort en indsats for at få nye tekniske hjælpemidler til montage af vinduer og bygningsplader og til transport af stenhoveder implementeret på byggepladserne. Desuden har der været arbejdet med muske- og skelletbelastninger i forbindelse med opsætning af porebeton-elementer og nedlægning af fundamentblokke.

 

PhD-projektet om sammenhængen mellem muskel- og skelletbelastning og den måde arbejdet organiseres i fx sjak er kommet rigtigt godt i gang og blevet mødt med meget stor interesse og deltagelse på bygge- og anlægspladserne. Projektet afsluttes i foråret 2015.

 

Interessen for Byggeriets Arbejdsmiljøbus i offentligheden er fortsat stigende: Projektlederen har adskillige gange været inviteret til at fortælle om konceptet til andre brancher og til byggefaglige fora i udlandet. Der har været mere end 25 artikler om Byggeriets Arbejdsmiljøbus i den trykte og elektroniske presse og udsendelsen om indsatsen vedrørende trafiksikkerhed er udsendt af ca. 145 radiostationer og er aflyttet af ca. 850.000 lyttere.
 

 

Arbejdsplanen for 2013

 

Styregruppen for Byggeriets Arbejdsmiljøbus har nu fastlagt arbejdsplanen for Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ virksomhed i 2013. Arbejdsplanen kan ses her.

 

Det fremgår af arbejdsplanen at konsulenterne i 2013 skal gennemføre

·     1200 besøg på byggepladser

·     400 besøg i byggevirksomheder

Dette svarer nogenlunde til det antal besøg der blev gennemført i 2012.

 

Cirka halvdelen af besøgsaktiviteten skal være opsøgende, så der fortsat bliver god kontakt til mindre byggepladser og små byggevirksomheder, selv om andelen af rekvirerede besøg forventes fortsat at være stigende.
 
I forbindelse med besøgene vil der blive lagt vægt på udviklings- og forbedringsmuligheder frem for afhjælpning af formelle ”fejl” i forhold til lovgivning og aftaler.
 
Sigtet med Byggeriets arbejdsmiljøbus’ virksomhed er nemlig at fremme byggevirksomhedernes evne til at selv at forebygge arbejdsmiljøproblemer og sikre et godt arbejdsmiljø gennem planlægning, samarbejde og fornuftig tilrettelæggelse og instruktion.
 

Lige som tidligere år udpeger arbejdsplanen en række fokusområder, hvor Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ konsulenter skal have en særlig opmærksomhed. Det drejer sig om følgende områder:

·       Arbejdsmiljøorganisationen – årlig AM-drøftelse, valg af arbejdsmiljørepræsentanter, APV mv.

·       Bygherrers, rådgiveres og projekterendes roller – nye regler, arbejdsmiljøkoordinering (P) mv.

·       Kemiske problemer – linoleum, tagpap, fugemidler, klæbemidler, skum, bly mv.

·       Støv – almindeligt byggepladsstøv, træstøv og støv med indhold af fx asbestfibrer

·       Trafiksikkerhed – færdselspolitik, pakning af biler, trafikadfærd mv.

·       Ulykkesfare – nedstyrtningsulykker, løse stiger, adgangsveje mv.

·       Unge og nyansattes arbejdsmiljø – introduktion af nyansatte, lærlinge og praktikanter

 

Der vil også i år blive afviklet et par særlige målrettede indsatser, hvor alle konsulenterne gennem en periode på 3-4 uger vil sætte særlig fokus på et enkelt emne ved alle besøg hvor det ikke vil være åbenlyst irrelevant.

 

Den igangværende særlige indsats om trafiksikkerhed vil blive fortsat i første kvartal af 2013. Herudover er der ikke planlagt nye, særlige indsatser i 2013.

 

Nye særlige indsatser vil blive planlagt, hvis den nye handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen, de forventede nye regler om bygherrens opgaver eller nye initiativer vedr. fx unge og nyansatte fra BAR Bygge & Anlæg skulle rejse behov for særlige indsatser fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

 

I slutningen af 2013 vil der blive gennemført en ekstern evaluering af Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Evalueringen vil blive foretaget af Flemming Pedersen fra Team Arbejdsliv, der også har stået for de tidligere evalueringer. Evalueringen vil så i 2014 blive fulgt op af en behovsanalyse, som sammen med evalueringen skal være grundlag for en drøftelse mellem parterne om behovet for en justering af det koncept, som Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ virksomhed bygger på.

 


 

Effektivitet og arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder – BAM:IT-projektet

 

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond har bevilget støtte til et projekt, som Byggeriets Arbejdsmiljøbus skal gennemføre sammen med IT-rådgivningsvirksomheden BASIT ApS.

 
De deltagende virksomheder skal opnå større effektivitet ved at optimere deres virksomhedsinterne kommunikation og informationsudveksling på tværs af de enkelte byggesager og i den forbindelse sikre at arbejdsmiljøspørgsmål håndteres på linje med andre produktionsrelevante spørgsmål som fx anvendelse af personaleressourcer, brug af tekniske hjælpemidler, materialeflow, affaldshåndtering osv.
 

Det er ambitionen at ca. 6 håndværks- og entreprenørvirksomheder i størrelsesordenen 25 – 50 ansatte skal deltage som case-virksomheder i projektet.
 

Målet er at case-virksomhederne opnår en dokumenterbar effekt på bundlinjen som følge af, at de gennemfører et effektiviseringsforløb af deres kommunikations- og informationsstyring baseret på medarbejderinddragelse og konsulentbistand.

 

Projektets resultater skal bidrage generelt til forbedring af kvalitet, arbejdsmiljø, effektivitet og indtjening i branchen, idet erfaringerne fra projektet vil blive formidlet ikke blot som en rapport, men på en sådan måde, at erfaringerne kan umiddelbart vil kunne nyttiggøres af andre bygge- og anlægsvirksomheder.

 

Projektet starter i foråret 2013 og forløber ca. et år tilpasset forløbet af de byggeprojekter, som de deltagende case-virksomheder bidrager med.

 

Kontakt Anders Kabel på 41 33 66 70 eller pr. e-mail for at høre mere om mulighederne for at komme med som case-virksomhed i projektet. De deltagende case-virksomheder skal regne med at bruge mellem 50 og 100 timer og de skal betale 15.000 kr. ex. moms for at være med - til gengæld får de konsulentbistand for en værdi af op mod 100.000 kr. Se mere om mulighederne for at deltage i projektet her.

 


 
Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel

Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2013

Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.
 
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede