Nyhedsbrev 03 /2013


Byggeriets Arbejdsmiljøbus på arbejdsmiljøkonferencen AM2013

 

På årets store konference for arbejdsmiljøprofessionelle i Nyborg den 11-12. november 2013 med ca. 790 deltagere havde Byggeriets Arbejdsmiljøbus tre workshops:

 

1.     En meget velbesøgt workshop om vores PhD-forskningsprojekt om sammenhængene mellem den måde arbejdet organiseres og muskel- og skelletbesvær blandt bygningsarbejdere. Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev præsenterede en række foreløbige resultater af sin forskning og det gav anledning til en livlig debat. Se omtalen af workshoppen på Videncenter for Arbejdsmiljøs nyhedsbrev.

 

2.     En livlig workshop om bygherrens muligheder for at på virke arbejdsmiljøet på byggepladsen – en workshop som blev arrangeret sammen med Bygherreforeningen. Her blev der sat fokus på bygherrens muligheder for at påvirke arbejdsmiljøet i 4 temaer:

·       Fællesområder og adgangsveje

·       Koordinatorfunktionen

·       Den synlige bygherre

·       Byggepladsens kultur

 

3.     En workshop om BAM:IT-projektet om mulighederne for at fremme integrationen af arbejdsmiljø og medarbejderinddragelse gennem bedre IT-støtte til planlægning af byggeprocessen – en workshop som blev arrangeret sammen med IT-konsulentvirksomheden BASIT ApS. På workshoppen blev bl. a. baggrunden for projektet og de foreløbige erfaringer fra to af de deltagende virksomheder præsenteret. Se en kort video fra workshoppen på AM2013. Se mere om projektet nedenfor.
 

 

Unge og nyansatte

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus vil i det næste halv år sætte særligt fokus på unge og nyansatte.
 

Indsatsen vil især rette sig imod

·         de mestre, der har lærlinge – og især små virksomheder.

·         de svende, der tager sig af lærlinge (”læresvende”)

·         de unge og nyansatte på byggepladser – uanset om de er i lære

·         sjakbajser, formænd og kolleger til unge og nyansatte på byggepladser

·         faglærere og arbejdsmiljøansvarlige på skolerne

 

Gennem indsatsen vil Byggeriets Arbejdsmiljøbus forsøge at få en dialog i gang med bygge- og anlægsvirksomhederne, om hvordan de kan bidrage til at deres unge og nyansatte får et godt og sikkert arbejdsmiljø, blandt andet ved fx at udvikle en lærlingepolitik, sikre en klar placering af ansvaret for instruktion og tilsyn, etablere mentor- eller ”onkel”-ordninger og uddanne læresvende så de bliver kvalificerede til at tage sig af lærlingene.

 

Desuden er det vigtigt at virksomhederne forstår at arbejdsmiljø er en del af den faglige kvalitet - sådan som det også fremgår af beskrivelserne af svendeprøver, læringsmål og praktikmål – ikke et ”add on” - og at virksomheden er opmærksom på betydningen af en god introduktion og opfølgning på nyansatte – herunder at mester selv er synlig og omsorgsfuld.

 

Konsulenterne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus vil dels tilbyde virksomhederne at deltage i møder, hvor unge og nyansatte er på dagsorden, og dels lægge op til debat på byggepladserne om den måde de unge og nyansatte behandles.

 

Det bliver en indsats med nogle meget vigtige perspektiver:

·         Fremtidens dygtige håndværkere er et resultat af god oplæring og instruktion i lærlingetiden

·         Grundig oplæring og instruktion gør den nyansatte hurtigere i stand til at udføre et godt stykke arbejde, hurtigt og uden fejl

·         En fast procedure for oplæring, instruktion og tilsyn kan spare virksomheden for udgifter forårsaget af ulykker og sygedage

·         Virksomheden kan langt bedre fastholde den nye medarbejder, når han trives og føler sig værdsat fra starten

 

Kontakt derfor snarest en af Byggeriets Arbejdsmiljøbus' regionale konsulenter, og aftal et møde om hvordan virksomheden bedst kan arbejde med de unge og nyansatte.

 

 

Nyt projekt rettet mod små tømrer- og murervirksomheder

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har fået en bevilling fra Bygge og Anlægsbranchens Udviklingsfond til at gennemføre et spændende projekt i 15 tømrer- eller murervirksomheder med 5-19 ansatte.

 

Gennem projektet får de 15 virksomheder konsulenthjælp til at gennemføre en af de nye forebyggelsespakker ”Vær professionel også når det gælder sikkerhed”, som Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse netop har udbudt. Denne forebyggelsespakke giver virksomheden økonomisk tilskud til at vedligeholde en daglig dialog mellem ledelse og medarbejdere om arbejdsmiljø. Gennem projektet får virksomhederne desuden hjælp til at få styr på deres arbejdsmiljøindsats og APV-proces.

 

Konsulentbistanden leveres især fra konsulentfirmaet TeamArbejdsliv med arbejdsmiljøfaglig bistand fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ egne konsulenter.

 

I første omgang vil projektet blive koncentreret om 3 - 4 virksomheder, der skal teste de metoder, der skal bruges i projektet, hvorefter der vil blive åbnet for de sidste 12 virksomheder. Der er udarbejdet en lille flyer om projektet og de betingelser, som skal opfyldes for at kunne komme med i projektet, se flyeren. Det er muligt allerede nu at tilkendegive interesse for at komme i betragtning til en plads i projektet ved at kontakte Anders Kabel.
 

 

Effektivitet og arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder – BAM:IT-projektet

 

De deltagende virksomheder skal opnå større effektivitet ved at optimere deres virksomhedsinterne kommunikation og informationsudveksling både i forløbet af de enkelte byggesager og på tværs af virksomhedens forskellige byggesager, samtidig med at arbejdsmiljøspørgsmål håndteres på linje med andre produktionsrelevante spørgsmål som fx anvendelse af personaleressourcer, brug af tekniske hjælpemidler, materialeflow, affaldshåndtering osv.

 

I løbet af projektperioden på 1-1½ år skal projektet samarbejde med seks case-virksomheder: 3 håndværks- eller entreprenørvirksomheder i størrelsesordenen 25 – 50 ansatte fra Vestdanmark og 3 fra Østdanmark.

 

Disse seks case-virksomheder får gennemgået deres arbejdsprocesser og informationsstrømme med fokus på en rationel udnyttelse af virksomhedens ressourcer og sikring af kvalitet og arbejdsmiljø på en effektiv måde i forbindelse med tilbudsgivning, planlægning af arbejdsprocesser og udførelse af byggeopgaver (tilrettelægning af arbejdsprocesser, valg af tekniske hjælpemidler og personligt beskyttelsesudstyr, instruktion og information af bygningsarbejdere mv.).

 

Men hvordan går det så i de virksomheder der deltager i projektet? Det er der skrevet en lille statusrapport om, som kan ses her.

 

BAM:IT projektet er nu kommet rigtigt godt i gang, og der er nu kun plads til én yderligere virksomhed. Hvis jeres virksomhed – eller fx en af jeres underentreprenører – kunne have glæde af at deltage i projektet så kontakt Anders Kabel. Se mere om projektet her.

 


 

Ansvarshavende redaktør: Anders Kabel

Byggeriets Arbejdsmiljøbus © 2013

Nyhedsbrevet må frit citeres, hvis det klart anføres, at der citeres fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ nyhedsbrev.
  

 
Design & CMS by Webbureauet Krogstrup & Hede